Konference Publikováno: 16. 10. 2017

Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně

Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Ústavu státu a práva AV ČR


 • Centrum zdravotnického práva Lékařské fakulty a katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

  • Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

   • vás společně zvou na konferenci

    "Dvacet let Úmluvy o lidských právech a biomedicíně"

    čtvrtek 2. listopadu 2017 / 9:00 - 18:00
    Hlavní budova Akademie věd ČR
    Národní 3, Praha 1 / sál č. 205

    Program konference:

    9.20 — 9.30
    Úvodní slovo
    JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR

    9.30 — 12.00 I. Blok

    Úmluva v kontextu vývoje mezinárodní ochrany lidských práv.
    Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Legitimita a autorita Úmluvy dvacet let poté.
    JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.)

    Přínos a meze Úmluvy a dodatkových protokolů na příkladu úpravy genetických vyšetření.
    Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

    Úmluva a právo na informační sebeurčení.
    Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Spravedlivá náhrada za škody za způsobenou újmu na zdraví, aneb čl. 24 Úmluvy v judikatuře ústavního soudu.
    JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (Ústavní soud)

    Potřebujeme dnes v České republice ještě Úmluvu?
    JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (Advokátní kancelář Prudil a spol.)

    12.00 — 13.00 Obědová pauza

    13.00 — 15.30 II. Blok

    Úmluva pohledem bioetiky.
    Doc. Mgr. Josef Kuře, Ph.D. (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)

    Od medicíny mlčení k informovanému souhlasu.
    Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, Ph.D (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)

    Etické aspekty informovaného souhlasu.
    JUDr. Adam Doležal, LLM. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.)

    Pluralita v medicíně a standard dobré péče.
    Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)

    Problematika soukromí a osobních dat.
    Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (Lékařská fakulta a Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

    Nakládání s lidským tělem a jeho částmi z pohledu základních práv.
    MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny / Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)

    15.30 — 15.45 Přestávka na kávu

    15.45 — 17.30 III. blok

    Informovaný souhlas pacienta.
    JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Informovaný souhlas a ochrana osob neschopných dát souhlas.
    Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.)

    Výzkum kmenových buněk ve světle Úmluvy.
    JUDr. Bc. Martin Šolc (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Lidský genom a preimplantační diagnostika.
    JUDr. Lucie Široká (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)

    Závěr konference

    Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

    Prosíme zájemce o účast, aby se přihlásili na adrese: ilaw@ilaw.cas.cz