Konference Publikováno: 24. 5. 2016

Konference

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach ve spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. pořádá konferenci s názvem:

Akcionárske dohody a ich implikácie na riadenie obchodných společnosti

Termín: 30. - 31. března 2016Místo konání: Kongresové centrum SAV Smolenice

Konferencia je súčasťou riešenia projektu „Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva“ podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Zameria sa najmä na nedávno prijaté zmeny v Obchodnom zákonníku dotýkajúce sa úpravy tzv. spoločníckych dohôd, ako aj na zahraničné skúsenosti s takými dohodami, a to aj optikou širších problémov dispozitívnosti a kogentnosti práva obchodných spoločností.

Program:1. Smluvní autonomie při organizaci obchodních společností Prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš, ÚSaP AV ČR

2. Akcionárska dohoda (pojem, obsah, funkce, prevody atd.) doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., ÚSaP AV ČR

3. Dohody spoločníkov a akcionárov: Súkromná autonómia v modelových právnych úpravách EMCA, UNCITRAL Draft model law on a simplified business entity prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., PrávF UK Bratislava

4. Akcionárske dohody „naruby“ (korporativizácia zmluvných dojednaní alebo o presune zmluvy do stanov)JUDr. Ing. Josef Šilhán, PhD., PrávF MU Brno

5. Komparatívne pohľady a národné správy:- Česká republikaProf. JUDr. Jan Dědič, CSc., JUDr. Jan Lasák, LL.M., AK Kocián Šolc Balaštík- Akcionárske dohody v judikatúre Najvyššieho súdu ČRdoc. JUDr. Ivana Štenglová, PrávF UK Praha, CEVRO Institut- Slovenská republikaJUDr. Radovan Pala, PhD. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.- Nemecko, RakúskoPriv. Doz Dr. Sebastian Mock, PrávF Univerzita Hamburg- Anglicko, TalianskoJUDr. Žofia Šuleková, PhD. UPJŠ Košice, University of Cambridge

6. Vzťah akcionárskych dohôd k riadeniu spoločností, koncernové aspekty a orgány spoločníkov (pracovný názov)prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., PrávF UK Praha

7. Následky porušenia akcionárskych dohôd a ochrana pred akcionárskymi dohodami, akcionárske dohody z pohľadu medzinárodného práva súkromného a procesníhodoc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., PrávF UPJŠ Košice

8. Ekonomické aspekty akcionárskych dohôd a efektivita zákonnej a zmluvnej úpravyJUDr. Jan Petrov, LL.M., PrávF UP Olomouc

9. Riešenie sporov z akcionárskych dohôd, vnútrokorporačná arbitrážJUDr. Juraj Gyarfás, LL.M., Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

10. Dohody spoločníkov pri fúziách obchodných společnostiProf. JUDr. Ján Husár, CSc. PrávF UPJŠ Košice.

11. Prípadová štúdia (nad textom akcionárskej dohody)JUDr. Miriam Galandová, PRK PARTNERS s.r.o., American Chamber of Commerce

Cieľom konferencie je vytvoriť diskusnú platformu pre preskúmanie čiastkovej problematiky práva obchodných spoločností. Dúfame, že cieľ konferencie sa podarí naplniť aktívnou diskusiou k téme konferencie a k predneseným príspevkom. Preto bude dlhší čas vyhradený nielen pre jednotlivé príspevky ale aj pre diskusiu o nastolených problémoch. Príspevok a aktívne vystúpenie nie je nevyhnutnou podmienkou účasti na konferencii. Radi ale privítame ďalšie ešte nepublikované príspevky o spoločníckych dohodách.