Aktuálně Publikováno: 22. 11. 2006

Konference

Ústav státu a práva AV ČR pořádá v rámci své mezinárodní vědecké spolupráce s ústavy právních věd Slovenské akademie věd, Polské akademie věd, Maďarské akademie věd a Ruské akademie věd a ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Fakultou právnickou ZČU v Plzni konferenci na téma

Územní samospráva v České republice a Evropě. Její problémy a perspektivy v XXI. století.

Konference se koná ve dnech 20. - 21. listopadu 2006 v zámeckém hotelu Třešť - Středisko společných činností Akademie věd ČR, Třešť.

Součástí programu konference bude i slavnostní prezentace sborníku příspěvků pod názvem Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice, které byly předneseny na workshopu pořádaného ÚSP AV ČR ve dnech 22.-23.11.2005 v Praze.

Předmětem jednání konference budou zejména problémy a výhledy samosprávy ve světle:

- správní vědy a správního práva,

- ekonomie, regionalistiky, financování a rozpočtování, místních popř. regionálních daní,

- sociologických výzkumů,

- personálního rozvoje a zvyšování kvalifikace úředníků,

- vývoje správní reformy a územní samosprávy v České republice,

- vývoje správní reformy a územní samosprávy v Maďarské republice,

- vývoje správní reformy a územní samosprávy v Polské republice,

- vývoje správní reformy a územní samosprávy v Ruské federaci,

- vývoje správní reformy a územní samosprávy ve Slovenské republice,

- komparace vývoje státní správy a samosprávy v západoevropských zemích a podnětů z toho vyplývajících,

- modernizace veřejné správy a uplatňování jejich prostředků včetně využívání informační a komunikační technologie a zavádění e-governmentu,

- institucionalizace a uplatňování forem přímé demokracie v územní samosprávě,

- zkušeností, poznatků a podnětů Svazu měst a obcí a Asociace krajů v České republice,

- vztahu státní správy a územní samosprávy k neziskovým organizacím.

Jednacími jazyky jsou jazyk český, slovenský, polský a ruský. Simultánní překlad není zajištěn.

PROGRAM

Pondělí 20. listopadu 2006

8.30 - 10.00 hod registrace účastníků, ubytování

10.00 - 11.45 hod

Uvítání účastníků konference

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR

Úvodní projevy:

RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina a zástupce Asociace krajů ČR

Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj, MMR ČR

I. blok: K obecným, právním a sociologickým problémům územní samosprávy

JUDr. Dušan Nikodým, CSc., ředitel Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd

prof. Jurij L. Šulženko, DrSc., zástupce ředitele Ústavu státu a práva Ruské akademie věd

Dr. Jerzy Rychlik, Ústav právních věd Polské akademie věd

Dr. Ivan Halász, PhD, Ústav právních věd Maďarské akademie věd

11.45 - 12.00 hod přestávka

12.00 - 13.15 hod

prof. Natalia J. Chamaneva, DrSc., Ústav státu a práva Ruské akademie věd

JUDr. Peter Kukliš, CSc., Ústav státu a práva Slovenské akademie věd

Některé problémy územní samosprávy ve Slovenské republice

JUDr. Jiří Grospič, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

K některým problémům vývoje územní samosprávy

JUDr. Tomáš Louda, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

„Dala nedala“ - ideál versus pragma aneb stav veřejného prostoru ČR po 17. letech reformy veřejné správy

13.15 - 14.00 hod oběd

14.00 - 16.00 hod

doc. JUDr. Petr Průcha, CSc., Právnická fakulta MU v Brně

K souvislostem poslání územní samosprávy a podpory regionálního rozvoje

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Právnická fakulta UP v Olomouci

K otázce právních forem činnosti veřejné správy

doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Samosprávy v poreformním prostředí - sociologické poznatky a úvahy

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Právnická fakulta MU v Brně

České obecní zřízení a jeho vývoj po roce 2000

Dan Ryšavý, Ph.D., Filozofická fakulta UP v Olomouci

Etablující se regionální samosprávné elity

JUDr. Michal Jesenko, Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích

Aktuální problémy obecní normotvorby ve Slovenské republice

PhDr. Peter Derevjaník, Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích

Komunální referendum jako forma účasti obyvatel na správě věcí veřejných v podmínkách Slovenské republiky

16.00 - 16.15 hod přestávka

16.15 - 18.00 hod

doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., Právnická fakulta MU v Brně

K teorii a praxi veřejných ústavů zřizovaných USC

Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

Role regionů při implementaci politiky soudržnosti v roce 2007 - 2013

JUDr. Vít Šťastný, Ministerstvo vnitra ČR

Právní úprava dozoru nad samostatnou a přenesenou působností USC po novele provedené zákonem č. 234/2006 Sb.

Mgr. Šárka Lipertová, Ministerstvo vnitra ČR

Státní dozor nad územními samosprávnými celky po „dozorové novelizaci“ českého obecního zřízení

Mgr. Luboš Jemelka, Ministerstvo vnitra ČR

Takzvaná dozorová novela nejen o dozoru

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Výdaje měst a krajů na sociální služby v roce 2004

Mgr. Pavel Bareš, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Realizace sociálních služeb obcí s pověřeným obecním úřadem - výsledky šetření mezi pracovníky obecních úřadů v ČR

Diskuse

Úterý 21. listopadu 2006

II. K otázkám rozvoje obcí a regionů a modernizaci veřejné správy

9.00 - 10.45 hod

doc. Dr. René Wokoun, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Management regionálního rozvoje a územní samospráva v ČR

JUDr. Miloš Matula, CSc., Ústav státu a práva AV ČR

Veřejnoprávní aspekty problematiky strukturálních fondů

Mgr. Aleš Šmíd, Ministerstvo vnitra ČR

Vývoj územně správního členění státu ve vztahu k územní samosprávě v XXI. století

Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D., Ekonomicko správní fakulta MU v Brně

Manažerské metody hodnocení a jejich využití v oblasti modernizace územní samosprávy

doc. PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc. - RNDr. Jana Kouřilová, FP ZČU v Plzni a VŠE

Uplatnění modelů jakosti ve veřejné správě

Ing. Bohumila Čabanová, Fakulta právnická ZČU v Plzni

Zákon o sociálních službách z hlediska veřejné správy

10.45 - 11.00 hod přestávka

11.00 - 13.00 hod

Mgr. Mgr. Ivo Beneda, Právnická fakulta UP v Olomouci

Hospodaření územních samosprávných celků

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

Daňová autonomie municipalit v ČR - současné tendence a perspektivy

JUDr. David Bauer, Ústav státu a práva AV ČR

Vztah účetnictví státu k územní samosprávě

Ing. Pavel Rieger, Vysoká škola ekonomická v Praze

E-government - současné problémy a výhled do budoucna

Mgr. Jiří Schüller, Vysoká škola ekonomická v Praze

Právní aspekty e-government

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Decentralizace územní samosprávy - proklamace a reality

Diskuse

Závěr konference

Přihláška na konferenci - zde. Účastnický poplatek činí 1.600,- Kč včetně DPH a zahrnuje náklady spojené s konáním konference a stravné; nezahrnuje náklady na ubytování. Závaznou přihlášku spolu s potvrzením o úhradě účastnického poplatku, příp. s tématem a osnovou příspěvku, prosíme zaslat nejpozději do 30. října 2006 (fax 224 933 056).

Bližší informace: JUDr. L. Vostrá, akce@ilaw.cas.cz