Call for Papers Publikováno: 5. 11. 2023
Funkce práva při řízení společnosti. Výzva časopisu Právník

Funkce práva při řízení společnosti. Výzva časopisu Právník

Redakce časopisu Právník vyhlašuje výzvu k zaslání příspěvků pro číslo 7/2024. Tematické zaměření čísla zní

Funkce práva při řízení společnosti: zkušenosti, výzvy, rizika.

Redakci jde o právněteoretické příspěvky k tématu zaměřené na otázky z oblastí právní filozofie a sociologie práva i veřejného, soukromého práva, práva Evropské unie a mezinárodního práva veřejného, dokládající současnou úroveň naší právní vědy.

Anotaci příspěvku v rozsahu nejvýše 9 000 znaků (včetně mezer) s uvedením hlavních tezí a výběru z literatury, již autoři zamýšlejí použít, je možné zaslat redakci nejpozději 11. 12. 2023 na e-mail pravnik@ilaw.cas.cz.

Redakce na základě předběžného komisionálního posouzení osloví autory, aby svoji stať zpracovali nejpozději 31. 3. 2024, přičemž její rozsah by neměl přesáhnout 43 000 až 53 000 znaků (včetně mezer a poznámek pod čarou, tj. nejvýše 15 tiskových stran Právníka). Příspěvky budou následně recenzovány v rámci standardního recenzního řízení a otištěny v čísle 7/2024. Redakce uvítá i kratší příspěvky, které by mohly být zařazeny do rubrik Glosy nebo Informace.

Články přijaté k publikaci budou komisionálně posouzeny a příspěvek vyhodnocený jako nejlepší ocení vydavatel Právníka mimořádným honorářem ve výši 12 000 Kč.