Informace Publikováno: 29. 4. 2024
ESLP vydal významný klimatický rozsudek, informuje o něm Centrum CLASS

ESLP vydal významný klimatický rozsudek, informuje o něm Centrum CLASS


V úterý 9. dubna 2024 rozhodoval Evropský soud pro lidská práva poprvé ve věci klimatické změny a vydal rozhodnutí o třech stížnostech, v nichž stěžovatelé namítali porušení lidských práv v důsledku nečinnosti státu při řešení klimatické změny. V případu Verein KlimaSeniorinnen Schweiz a ostatní proti Švýcarsku konstatoval, že Švýcarsko porušilo články 6 (právo na spravedlivý proces) a 8 (právo na soukromí a rodinný život) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv tím, že nepřijalo dostatečná opatření v oblasti klimatu. Další dvě stížnosti – Carême proti Francii a Duarte Agostinho a ostatní proti Portugalsku a dalším 31 státům – soud shledal nepřijatelné.

Případ klimatické stížnosti švýcarských seniorek je důležitý v tom, že Evropský soud v něm vysvětlil, jak bude přistupovat k výkladu pozitivních závazků států v ochraně lidských práv v kontextu klimatické změny a jak bude odlišovat posuzování v klimatických případech od dřívější environmentální jurisprudence kvůli specifikům klimatické změny zejména ve věci míry uvážení a statusu oběti. To vše může mít zásadní dopady pro budoucí klimatickou litigaci před ESLP i před národními soudy, a nepřímé dopady i na klimatickou politiku a legislativu ve státech Rady Evropy.

Klimatické rozsudky získaly pozornost i v českých médiích. Pro ČT24 a Seznam zprávy je komentovala Eva Balounová, v podcastu 5:59 pak Hana Müllerová z centra CLASS Ústavu státu a práva.