Aktuálně Publikováno: 19. 8. 2008

Diskusní fórum

Exekutorská komora ČR, Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni uspořádaly

diskusní fórum Soudní exekuce 2008

ve dnech 22.-23.5.2008 v Zámeckém hotelu Třešť

Program:

Úvodní slovo - JUDr. J. Zachariáš, CSc., ředitel a děkan, JUDr. J. Podkonický, Ph.D., prezident Exekutorské komory ČR

Dědické právo a exekuce ve vztahu k aktuální judikatuře - JUDr. R. Fiala, Nejvyšší soud ČR

Katastr nemovitostí a exekuční řízení ve světle judikatury a stanovisek Českého úřadu zeměmeřičského a katastrálního - Mgr. Ing. P. Baudyš, ČÚZK

Praktické zkušenosti soudů Slovenské republiky s převedením agendy výkonu rozhodnutí podle ust. OSŘ do působnosti soudních exekutorů v rámci exekučního řádu na zákl. z. č. 341/2005 Z.z. - JUDr. J. Rišian, prezident Slovenské komory exekútorov

Problematika insolvence ve vztahu k exekučnímu řízení - Mgr. R. Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě

Diskuse