Série přednášek o právu technologií
Prague Technology Law Lecture Series

Archiv přednášek

17. ledna 2024

Téma: Behaviorální reklama

Mgr. Martina Růžičková

Aktuální právní vývoj v oblasti online behaviorální reklamy

Prezentace

Mgr. Martina Růžičková řadu let působí jako právník mediálního domu CZECH NEWS CENTER a.s., kde se specializuje na ochranu osobních údajů a IP a IT právo. Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává nejen ve zmíněném mediálním domě, ale i v AC Sparta Praha fotbal a.s. Praktické zkušenosti tak má i ze specifického sportovního prostředí. Problematice osobních údajů se věnuje i v rámci pracovní skupiny zaměřené na tuto oblast ve Sdružení pro internetový rozvoj. Za rok 2022 byla oceněna Spolkem pro ochranu osobních údajů jako Pověřenec roku pro soukromý sektor.

Tématem přednášky bylo představení ekosystému programatické reklamy, jeho zasazení do právního rámce a zhodnocení vlivu rozhodnutí dozorových úřadů a soudů z poslední doby na jeho fungování a vývoj. Zvláštní pozornost byla věnována aktuálně hojně diskutovanému modelu cookie lišty, tzv. "Pay or Okay", představující volbu mezi platbou za přístup ke službě nebo přijetím cookies spojených s reklamou.

 

13. prosince 2023

Téma: Finanční podvody a sociální inženýrství

Mgr. Bc. Anežka Karpjáková

Finanční podvody vůči klientům bank založené na metodách sociálního inženýrství

Mgr. Bc. Anežka Karpjáková je studentkou 2. ročníku doktorského studijního programu „Právo informačních a komunikačních technologií“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci studia se věnuje zejména oblasti kybernetické bezpečnosti v bankovním a finančním odvětví. Současně při studiu působí jako právní expert v oblasti dohledu nad finančním trhem v České národní bance.

V posledních letech dochází v Česku k rapidnímu nárůstu finančních podvodů vůči klientům bank založených na metodách sociálního inženýrství (např. phishing, vishing). Útočníci se v těchto případech často za pomocí manipulativních praktik pokouší od klienta zjistit přihlašovací údaje do jeho internetového bankovnictví nebo ho přesvědčit, aby sám převedl finanční prostředky na účet útočníka. Sofistikovanost provedení těchto útoků se přitom stále zvyšuje a pro klienty bank se stává stále obtížnější rozpoznat podvodné jednání. Přednáška představila nejčastější případy těchto typů podvodů a nové trendy a taktiky útočníků. Pozornost byla věnována také otázce, jak se lze proti těmto útokům efektivně bránit a jaké existují v současné době pro klienty bank právní nástroje ochrany v případě, že k podvodné transakci skutečně dojde.

 

 

 

8. listopadu 2023

Téma: Deepfakes z technického a bezpečnostního hlediska

Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. a Ing. Anton Firc

Deepfakes – příležitost nebo hrozba?

Kamil Malinka v současné době působí jako odborný asistent na Fakultě informačních technologií VUT v Brně a je členem výzkumné skupiny Security@FIT, která se primárně věnuje počítačové bezpečnosti. Mezi jeho aktuální výzkumné zájmy patří bezpečnostní dopady AI a použitelná bezpečnost.

Anton Firc je momentálně studentem doktorského studia na Fakultě informačních technologií. 

Deepfakes, což je portmanteau slov "deep learning" a "fake", představují podmnožinu syntetických médií (včetně hlasu, videa, obrázků nebo jejich kombinací). Tyto výtvory jsou generovány pomocí hlubokých neuronových sítí a zobrazují události, které se ve skutečnosti nikdy nestaly. Ačkoli mají potenciální pozitivní využití v odvětvích, jako je filmová tvorba a vzdělávání, deepfakes si získaly značnou pozornost především kvůli svým potenciálním negativním dopadům. Mohou být zneužity k individuálnímu očerňování, šíření nepravdivých informací, ale i k útokům na biometrické autentizační systémy, vishingu nebo jiným typům podvodu. Přednáška představila různé typy deepfakes, metody jejich vytváření a detekce a jejich dopady na bezpečnost IT. 

 

 

18. října 2023

Téma: Právní aspekty API

Mgr. David Myslivec a Tomáš Prokop

Právní aspekty interoperability software

Mgr. David Myslivec se zaměřuje na informační a komunikační technologie, a to ne pouze z právního pohledu. Má zkušenosti jak z oblasti advokacie, tak soukromého sektoru, ve kterém nyní působí na pozici obchodního ředitele společnosti NETWORG CZ, která se zaměřuje na vývoj aplikací v oblasti MS Power Platform.

Tomáš je držitelem ocenění Microsoft MVP v kategorii Business Applications a spoluzakladatelem společnosti NETWORG. Jako zakládající člen pravidelně organizuje a přednáší v rámci české a slovenské Power Platform User Group.

Přednáška se zaměřila na právní aspekty interoperability software. Interoperability software je dosahováno pomocí rozhraní, které je součástí počítačového programu. Počítačový program spadá pod ochranu autorského práva. Přednášející se zabývali rozsahem autorskoprávní ochrany rozhraní, možnostmi přístupu k nechráněným rozhraním a zájmy autora na ochranu díla proti zájmům veřejným. Přednášející představili některá řešení, která by mohla vést k zajištění větší míry interoperability, respektive sdílení informací nezbytných pro její zajištění.

 

 

20. září 2023

Téma: Neosobní data v autonomním řízení

Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M.

Ochrana neosobních dat a databází v systémech autonomního řízení

Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M. je odborníkem na kooperativní systémy v silniční dopravě, autonomní mobilitu a bezpečnost na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde pravidelně přednáší a vede výzkumné projekty. Kariéru začínal ve společnosti Accenture, kde se zaměřoval na informační systémy pro oblast dopravních systémů. Následně pracoval pro společnost Microsoft, kde měl na starosti dodávku služeb zákazníkům v oblasti výroby a energetiky. V roce 2009 se vrátil do akademické sféry a vede výzkumné a vývojové projekty v oboru dopravní telematiky, elektronické identifikace a dopravních systémů v silniční dopravě, zejména kooperativních systémů a bezpečnosti. Je členem prezídia Sdružení pro dopravní telematiku a soudním znalcem v oborech kybernetika, spoje a doprava.

V systémech autonomního řízení budou proudit gigabajty dat, která mohou mít různý charakter, od naprosto anonymních údajů, přes osobní údaje až po neosobní data. Ochranou osobních údajů se zabývá mnoho výzkumných a vývojových týmů, neosobní data a databáze však stojí velmi často v pozadí, nicméně rizika plynoucí z jejich zpracování a uchovávání jsou značná a je třeba se touto oblastí významně zabývat. Přednáška se zabývala důležitými aspekty ochrany neosobních dat a jaké cesty k ní vedou.

 

21. června 2023

Téma: Peněženka Evropské digitální identity

Jaromír Talíř

Elektronická identifikace a peněženka Evropské digitální identity

Jaromír Talíř je mnoho let součástí managementu sdružení CZ.NIC a podílel se na vývoji jak doménového registračního systému, který je nyní provozován v národních doménách mnoha dalších zemí světa, stejně jako na vývoji autentizační služby mojeID. Je také vedoucím technické pracovní skupiny organizace CENTR sdružující evropské správce domén. Na poli digitální identity reprezentuje Českou republiku v pracovní skupině eIDAS Technical SubGroup, která definuje technické standardy přeshraniční elektronické identifikace v souvislosti s nařízením eIDAS.

Přednáška shrnula aktuální stav přeshraniční elektronické identifikace a v čem se od stávajícího stavu liší fungování nové plánované peněženky Evropské digitální identity. Přednáška se také zaměřila se na základní stavební prvky ekosystému této peněženky, tak jak je definuje aktuální verze ARF (Architecture and Reference Framework). V přednášce zaznělo, jak budování probíhá, jaký je aktuální stav a jakou roli hrají LSP (Large Scale Pilots).

 

17. května 2023

Téma: Soukromoprávní aspekty eIDAS 2.0

JUDr. Adam Jareš, Ph.D.

Dopady revize nařízení eIDAS na soukromoprávní jednání

JUDr. Adam Jareš, Ph.D. má za sebou zkušenosti z advokacie, veřejného i soukromého sektoru. Rigorózní zkoušku složil ve specializaci Právo informačních a komunikačních technologií s prací zaměřenou na soukromoprávní regulaci kryptoměn. V rámci doktorského studia se věnoval elektronickému soukromoprávnímu jednání. Pravidelně publikuje a účastní se na akademických a jiných projektech.

Přednáška byla zaměřena na soukromoprávní aspekty revize nařízení eIDAS. Dr. Jareš shrnul rozhodovací praxi českých nižších soudů. Zabýval se také dopady revize nařízení na soukromoprávní styk, jako je větší dostupnost prostředků pro vytváření důvěryhodných elektronických podpisů a nové služby vytvářející důvěru – kvalifikované služby elektronické archivace a elektronické účetní knihy. Dr. Jareš hovořil o požadavcích občanského zákoníku na elektronické právní jednání a prokazatelnosti elektronických dokumentů v rámci civilního procesu.

 

19. dubna 2023

Téma: Regulace umělé inteligence pohledem výzkumníka a podnikatele v AI

Právo kolem umělé inteligence z pohledu AI výzkumníka a podnikatele

Doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. působí na Fakultě informačních technologií ČVUT. Zároveň je proděkanem fakulty pro spolupráci s průmyslem. Zabývá se umělou inteligencí, data miningem, optimalizací a vizualizací informací. Doc. Kordík koordinuje Computational Intelligence Research Group a některé aktivity Data Science Laboratory.

Jako podnikatel doc. Kordík spoluzaložil firmu unico.ai, která slouží jako most mezi akademickou sférou a průmyslem. Doc. Kordík dále komercializuje výsledky výzkumu ve společnosti Recombee, kde buduje pokročilé doporučovací systémy.

Vývoj umělé inteligence zrychluje a každý den se objevují nové případy, které je třeba právně ošetřit. V přednášce se doc. Kordík zaměřil na to, jak fungují AI algoritmy z technického pohledu ve formě pochopitelné pro netechniky. Doc. Kordík představil i několik příkladů, kde AI výzkumníci a podnikatelé naráží na právní problémy. Hlavním tématem přednášky byly doporučovací systémy a generativní AI, která aktuálně hýbe světem.

 

 

15. března 2023

Téma: DSM Directive a odměňování autorů

Odmeňování autorů po transpozici DSMD na Slovensku

JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D. je odbornicí na právní aspekty v oblasti nových technologií a duševního vlastnictví. Je ředitelkou Ústavu práva duševního vlastnictví a informačních technologií na Trnavské univerzitě a působí v advokátní kanceláři PETKOV & Co. Vykonává činnost jako patentová zástupkyně a jako expertka v rámci Arbitrážního centra pro alternativní řešení doménových sporů v rámci European Information Society Institute, kde rozhoduje spory pro domény '.sk'.

Směrnice o autorském právu na digitálním jednotném trhu (2019/790) vyžaduje, aby členské státy EU zajistily, že autoři a výkonní umělci v případě, že udělují licenci nebo převádějí výhradní práva na využívání svých děl nebo jiných předmětů ochrany, budou mít nárok na přiměřenou a proporcionální odměnu. Dr. Adamová představila a zhodnotila hlavních změny autorského zákona v souvislosti s transpozicí této směrice. Přednášející dále představila celkové nastavení odměňování autorů a výkonných umělců ve slovenském právním řádu.

15. února 2023

Téma: Nová regulace odpovědnosti za umělou inteligenci

Nové směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky a umělou inteligenci

JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.

Prezentace

JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře občanského práva Univerzity Karlovy a zároveň také jako vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy na odboru legislativním Ministerstva spravedlnosti. Dlouhodobě se věnuje problematice občanského práva hmotného i procesního. Zaměřuje se na otázky související s odpovědností a náhradou škody a na problematiku hromadných žalob. Na uvedená témata také přednáší a publikuje.

Evropská komise v září 2022 představila dva nové návrhy směrnic v oblasti odpovědnosti za škodu. První z nich je revizí směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky, druhá se zaměřuje na umělou inteligenci. Podle Komise je cílem uvedených směrnic přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku, oběhovému hospodářství a dopadu globálních hodnotových řetězců. Přednášející tyto dvě směrnice a jejich východiska představila a poté se zaměřila na jejich problematické body v teoretické i praktické rovině.

 

14. prosince 2022

Téma: Umělá inteligence ve veřejné správě

Ústavné mantinely používania umelej inteligencie vo verejnej správe

Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec

Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec je vysokoškolský pedagog a vědec na Právnické fakultě London School of Economics and Political Science (LSE) v Londýně. Věnuje se zejména právu duševního vlastnictví, právu a technologiím, svobodě projevu a ochraně soukromí. Právo studoval na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích (2006–2011) a Masarykově Univerzitě v Brně (2009–2010). Doktorát získal na Max Planck Institutu pro Innovation and Competition a Ludwig Maximilian Universität v Mnichově (2012–2015). V období 2016 až 2020 působil jako vysokoškolský pedagog v Nizozemsku na Univerzitě v Tilburgu, a to na institutech Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) a Tilburg Law and Economics Center (TILEC).

Dr. Husovec se ve své přednášce zabýval využíváním algoritmických nástrojů ve veřejné správě, které je v současné době stále rozšířenější. Automatizace procesů za použití algoritmů má formu přípravy rozhodnutí, jejich vydávání či se tato automatizace využívá pro různé formy posuzování občanů. V některých zemích se automatizace přesouvá až na úroveň používání umělé inteligence. Dr. Husovec ve své přednášce představil rozhodnutí Ústavního soudu SR ve věci eKasa (PL. ÚS 25/2019), které stanoví veřejné správě ústavní mantinely pro používání těchto technologií. Dr. Husovec se v přednášce také zabýval soudími rozhodnutími v některých evropských státech a normotvorbou na úrovni Evropské unie a Rady Evropy.

 

23. listopadu 2022

Téma: Právní regulace cloud computingu

Nová regulace cloud computingu

Prezentace

Mgr. Jakub Klodwig

Mgr. Jakub Klodwig je doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU a advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Eldison. Jeho specializací je regulace cloud computingu, ochrana osobních údajů, online marketing a kybernetická bezpečnost. Jakub Klodwig působil v minulosti na NÚKIBu, kde se podílel na tvorbě cloudových vyhlášek, posuzování nabídek cloud computingu a agendě vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Jakub Klodwig také přednáší v rámci Českého centra excelence pro kyberkriminalitu C4e.

Jakub Klodwig se ve své přednášce zabýval novou právní úpravu cloud computingu dle zákona o informačních systémech veřejné správy a zákona o kybernetické bezpečnosti, včetně všech prováděcích právních předpisů. Během přednášky přednášejcí vysvětlil systém zápisu do katalogu cloud computingu, výběr poskytovatele služeb cloud computingu v zadávacím řízení a uzavření smlouvy s tímto poskytovatelem. Během přednášky zmíněna připravovaná regulace Evropské unie a její vliv na dosavadní systém.

 

26. října 2022

Téma: Kyberbezpečnost a NIS 2

Revize evropské kyberbezpečnosti

Prezentace

doc. JUDr. Jozef Andraško, Ph.D. 

Doc. JUDr. Jozef Andraško, Ph.D., je ředitelem Ústavu práva informačních technologií a práva duševního vlastnictví Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V rámci své výzkumné práce a publikační činnosti se věnuje zejména otázkám kybernetické bezpečnosti, autonomních vozidel, e-Governmentu, elektronické identity a otevřených údajů. Je spoluautorem komentáře ke slovenskému zákonu o kybernetické bezpečnosti a učebnice Právo kybernetickej bezpečnosti.

Přednáška doc. Andraška se věnovala základním změnám, které s sebou přináší návrh směrnice o NIS 2, tedy směrnice regulující kybernetickou bezpečnost. Doc. Andraško tuto směrnici představil i za srovnání platné směrnic NIS. Doc. Andraško do déle zabýval rozsahem působnosti navrhované směrnice, oznamováním povinností, bezpečnostními opatřeními, dohledem a otázkami ohledně prosazování práva a sankcí a dopady směrnice na veřejný sektor.

 

 

21. září 2022

Téma: Umělá inteligence a autorské právo

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu

Prezentace

JUDr. Jan Zibner, Ph.D.

Jan Zibner se specializuje na právo informačních a komunikačních technologií s důrazem na právo duševního vlastnictví, ochranu dat, umělou inteligenci a blockchain. Má zkušenosti jak s teoretickou doktrínou, tak s praktickou aplikací jednotlivých právních řešení na nejrůznější projekty a nejrůznější druhy umění, a to na národní i mezinárodní úrovni, samostatně nebo specializovaně pro vybrané advokátní kanceláře. V daných oblastech působí aktivně jednak po stránce aplikační, jednak po stránce přednáškové a publikační.

AI je fenomén s notným vlivem na oblast autorského práva. Vlivem širokých možností umělé inteligence vznikají nejrůznější výtvory bez jasného vymezení vůči autorskoprávní ochraně. Právo totiž i v obecné rovině stále hledá způsob, jak umělou inteligenci uchopit. Je proto potřeba vymezit umělou inteligenci vůči dvěma nejdůležitějším kategoriím autorského práva – autorskému dílu a autorství. Hlavní roli přitom představuje tvůrčí činnost umělé inteligence a hledání konkrétního autora výtvoru, který s využitím umělé inteligence vzniká. Přednáška se věnovala také úvahám o možnostech úprav stávajícího regulačního rámce s cílem eliminovat vyvstávající nejasnosti.

 

29. června 2022

Téma: Návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA)

EU a regulace kryptoaktiv

Mgr. František Vinopal

František Vinopal se zaměřuje na oblast regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií, platebních služeb, elektronických peněz a kryptoměn. Zkušenosti získal na Ministerstvu financí ČR, v předních českých bankách a jako vedoucí právník a compliance officer v českých i zahraničních fintech společnostech. V současnosti působí jako předseda české kryptoměnové asociace a vede významné domácí i zahraniční regulatorní projekty v oblasti kryptoaktiv a finančních služeb.

František Vinopal představil unijní návrh nařízení MiCA. Seznámil účastníky s obsahem návrhu úpravy nakládání s kryptoaktivy a pravidel pro nabízení a vydávání kryptoaktiv, včetně důsledků pro uplatnění navrhované úpravy pro a osoby, které poskytují služby související s kryptoaktivy.

 

18. května 2022

Téma: Návrh nařízení Data Act

Návrh nařízení Data Act v kontextu ochrany osobních údajů a dat

Prezentace

Mgr. Veronika Žolnerčíková

Veronika Žolnerčíková je odbornicí na právo ICT, výzkumnou pracovnicí Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a odborná pracovnicí C4E centra Masarykovy univerzity. V současné době je doktorandkou na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jejím výzkumným tématem jsou právní aspekty umělé inteligence. Právu nových technologií se věnovala i ve své předchozí praxi na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti a v advokátní kanceláři. Veronika Žolnerčíková přednáší na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně.

Veronika Žolnerčíková představila unijní návrh nařízení Data Act z února 2022 a jeho propojení s návrhy nařízení Data Governance Act a AI Act. Veronika Žolnerčíková hovořila o důsledcích pro uplatňování existující legislativy a případné kolize s ní (ochrana osobních údajů, digitální trh, digitální služby) a o pohledu na připravovanou legislativu ze strany společností zpracovávajících velká data, které byly osloveny v rámci projektu Big Data 4 AI.

 

27. dubna 2022

Téma: Vendor lock-in ve veřejných IT zakázkách

Vendor lock-in ve veřejných zakázkách na IT

Prezentace

JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D.

JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. získal oba doktoráty na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v současné době vyučuje na fakultě Správní vědy a správního práva. Současně působí jako samostatný advokát specializující se především na právo veřejných zakázek a stavební právo. Před vstupem do advokacie působil řadu let na Krajském soudu v Brně, kde se mimo jiné věnoval přezkumu zadávání veřejných zakázek.

Dr. Jelínek se ve své přednášce věnoval tomu, co je vendor lock-in, kdy vzniká, jaké jsou důsledky a především jaké jsou možnosti jeho řešení. Právě toto téma je palčivé fakticky pro všechny subjekty z řad zadavatelů a zásadně zasahuje i dodavatele IT. Orgány dozoru a přezkumu přitom na jednání a snahy zadavatelů zpravidla nahlížejí přísnou optikou.

 

 

30. března 2022

Téma: Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů v ČR

JUDr. Jiří Kapras

JUDr. Jiří Kapras vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Právo a právní věda. Působil jako advokátní koncipient v pražské advokátní kanceláři zaměřené na trestní a přestupkové právo, poté v oddělení trestně právní legislativy Ministerstva spravedlnosti se zaměřením na problematiku teroristických trestných činů a pomoci obětem trestných činů. Od roku 2016 se věnuje problematice střetu zájmů veřejných funkcionářů v České republice a oblasti boje proti korupci se zaměřením na regulaci lobbování a ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. Působí jako ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti. Je předsedou Pracovní komise ke střetu zájmů Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a členem autorského kolektivu pro přípravu nového a doplněného vydání komentáře k zákonu o střetu zájmů. Publikuje občasně v odborných periodicích pro právní praxi.

JUDr. Jiří Kapras se ve své přednášce věnoval procesu implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, do českého právního řádu, přímým vertikálním účinkem této směrnice a jeho dopady na entity veřejného práva. Dále se dr. Kapras zabýval obsahovými aspekty minimální harmonizace národního zákonodárství (zejména právy oznamovatelů a povinnostmi zaměstnavatelů).

 

 

23. února 2022

Téma: Data Protection in Automated Driving

Watching you watching the road: data protection implications of automated driving

Prezentace

Nynke Vellinga and Gerard Ritsema van Eck

Nynke Vellinga is a postdoctoral researcher at the STeP research group of the Faculty of Law of the University of Groningen, The Netherlands. Back in 2020, Nynke successfully defended her PhD thesis, titled ‘Legal Aspects of Automated Driving. On Drivers, Producers, and Public Authorities’, at the same university. Currently, Nynke is a member of the ITU focus group on AI for autonomous and assisted driving. The legal framework for cybersecurity in automated vehicles (as part of the Cybersecurity Noord-Nederland project) is one of Nynke’s main research focuses.

Gerard Ritsema van Eck is an assistant professor in IT-law at the Faculty of Law of the University of Groningen, The Netherlands. His research focuses on the impacts of emerging surveillance technologies on the free enjoyment of human rights in public spaces. He is a member of Research Ethics Review Committee of the Law Faculty (CETOR) and teacher and member of advisory board Frijlande Privacy Management.

Vehicles are becoming more automated, necessitating the use of sensors and cameras both inside and outside the vehicle. In their talk dr. Vellinga and dr. Ritsema van Eck highlighted some illogicalities and inconsistencies in a recent regulation concerning automated driving. The General Safety Regulation (Regulation (EU) 2019/2144, hereafter: GSR) will make sensors and cameras, as well as the recording of data collected by this equipment, mandatory. The introduction of all these cameras and sensors has grave implications for data protection. The GSR acknowledges this. The technologies that require data from sensors and cameras are used to determine whether the driver is fit and able to drive. Therefore, health data is collected. The processing of this type of data is prohibited under art 9(1) of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679, hereinafter: GDPR). However, article 9(2)g GDPR provides an exception to this restriction where there is a basis in Union or member state legislation. 

26. ledna 2022

Téma: Zaměstnanecké a podnikové vynálezy

Podnikový (zaměstnanecký) vynález a jeho odměňování – koncepce a doporučení pro praxi

Prezentace

Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.  

Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. je profesorem na katedře podnikového a evropského práva na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Prof. Boháček se zaměřuje na právo duševního vlastnictví, soutěžní právo, právo počítačové právo a informačních a komunikačních technologií, srovnávací obchodní právo a obchodní právo obecně. Je autorem řady publikací, mezi jinými též spoluautorem monografie Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost - právní i ekonomické aspekty.

Ve své přednášce se profesor Boháček věnoval podnikovým (zaměstnaneckým) vynálezům a jejich odměňování. Srovnával zaměstnanecký vynález s právní úpravou zaměstnaneckých užitných vzorů, průmyslových vzorů a autorských děl. Profesor Boháček zmínil vynálezy vytvořené externími původci na základě smlouvy o dílo, studenty, výzkumníky na stáži u jiné instituce, ve společném výzkumu aj. Přednáška obsahovala také některá doporučení pro praxi. Podrobněji se profesor Boháček zaměřil na podmínky přiměřené odměny i dodatečného vypořádání.