Informace Publikováno: 1. 2. 2018
Zasedání Odborného kolegia pro občanské právo

Zasedání Odborného kolegia pro občanské právo

 

Ve  středu 10. 1. 2018  od 10:30 hod se v budově presidia Akademie věd ČR na Národní třídě 3, v zasedacím sále č. 205 konalo zasedání Odborného  kolegia pro občanské právo k návrhu věcného záměru civilního soudního řádu.

ZPRÁVA Z V. ZASEDÁNÍ ODBORNÉHO KOLEGIA PRO OBČANSKÉ PRÁVO

Dne 10. 1. 2018 se v sídleprezidia Akademie věd České republiky, konalo V. zasedání odborného kolegia pro občanské právo, při Ústavu státu a práva AV ČR, k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Jednání zahájil prof. Karel Eliáš krátkým proslovem. Poté sepostupovalo podle určeného programu. Úvodní referát měl doc. Petr Lavický, který se vyjádřil v první části svého vystoupeník některým institutům v návrhu věcného záměru c. s. ř; v druhé části se zaměřil na systém opravných prostředků. Jako další měl referát dr. Zdeněk Pulkrábek. Ten se na věcný záměr podíval očima soudce. Zaměřil se mimo jiné na problematiku dispoziční zásady nebo rychlosti řízení. Posledního vystoupení se zhostil doc. Milan Hulmák. Zdůraznil předkladatelovu hlavní myšlenku, kterou shrnul jako principy fungující justice. Poukázal na skutečnost, že zamýšlený zákon je pouhou výsečí, a že v zájmu fungující justice musí být příslušná úpravarozpracována kromě jiného i v dalších zákonech. Vyjádřil se takék některým konkrétním úpravám a institucím – např. k advokátskému procesu, rozsudku pro zmeškání, dovolání aj.

Dále následovala diskuse. Jednotliví účastníci, mimo jiné dr. Dobrovolná, prof. Eliáš, doc.Melzer, dr. Havel, Mgr. Dobeš, doc. Lavický, dr. Petrov, doc. Tégl, dr. Hadamčík, doc. Hulmák, prof. Winterová, dr. Kučera a další, se vyjadřovali k předloženému znění návrhu, uplatňovali připomínky a o nich se dále debatovalo. Všichni diskutující ocenili kvalitu projednávanéhonávrhu a shodli se na pokračování prací na tomto materiálu. Následně, členové kolegia, přijali v korespondenčním hlasování toto

 

usnesení

I. Kolegium oceňuje odbornou kvalitu návrhu věcného záměru civilního řádu soudního, který Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo a  předložilo k diskusi dne 15. 11. 2017, vyslovuje mu zásadní podporu a doporučuje pokračování legislativních prací na základě tohoto materiálu

II. Kolegium pokládá za nezbytné dopracovat věcné záměry souvisících právních předpisů, zejména pokud jde o návrh úpravy soudní pravomoci a příslušnosti, jakož i řešení některých organizačních otázek a technických postupů, nezbytných pro funkčnost navrhované úpravy civilního soudního řízení.

III. Kolegium doporučuje zpracovatelům zvážit některé podněty, které vzešly z diskuze v průběhu zasedání a jsou obsaženy v zápisu. Jedná se například o dílčí otázky k přípustnosti dovolání (omezení počtu peněžních hranic a opuštění diformity jako kritéria přípustnosti) nebo uvážení přezkumu správních rozhodnutí v civilním řízení (zachování přezkumu pro případy, kdy správní orgán vydal rozhodnutí ve správním řízení, v němž se projednával spor soukromoprávní povahy).

 

 

Václav Steinbach, tajemník