Seminář Publikováno: 18. 5. 2018
Účast zástupců veřejnosti jako třetích stran v řízeních před mezinárodními tělesy jako rozšiřující se trend?

Účast zástupců veřejnosti jako třetích stran v řízeních před mezinárodními tělesy jako rozšiřující se trend?

Hana Müllerová: Účast třetích stran v řízeních před mezinárodními tělesy ve věcech životního prostředí

Ochrana životního prostředí je oblastí, kde tlak na umožnění účasti veřejnosti (jmenovitě ekologických nevládních organizací) v různých typech řízení existuje již více než tři desetiletí a přinesl řadu výsledků v mezinárodním i vnitrostátním rozměru. Příspěvek představí hlavní právní rámce, na jejichž podkladě se tak děje, dá příklady z nejpokročilejšího kontrolního mechanismu, který byl v této oblasti zaveden na poli EHK OSN – kontrolního mechanismu Aarhuské úmluvy, uvede rovněž sondu do možnosti nevládních organizací účastnit se řízení před SDEU a bude uvažovat nad tím, zda rozšiřování práv zástupců veřejnosti, tj. vlastně ve vztahu k předmětu řízení třetích osob, může být trendem, jehož známky lze očekávat i v dalších oblastech mimo ochranu životního prostředí a u jiných mezinárodních fór.

 

Monika Feigerlová: Postavení občanské společnosti v mezinárodních investičních sporech

Příspěvek představí aktuální vývoj možností účasti osob odlišných od sporných stran na mezinárodním rozhodčím řízení. V poslední době lze u sporů z ochrany zahraničních investic, které se zejména dotýkaly problematiky ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, lidských práv či jiných otázek veřejného zájmu, zaznamenat větší požadavek a důraz na vyslyšení zájmů širší občanské veřejnosti a umožnění třetím osobám určitou formu participace na řízení jako tzv. amicus curiae. Praxe rozhodčích tribunálů ohledně připuštění amici curiae zpráv doznala výslovného zakotvení v rozhodčích pravidlech všech významných rozhodčích institucí v poslední dekádě. 

 

Diskuse

Interní semináře jsou určeny primárně pro pracovníky ÚSP. Účast dalších zájemců - hostů je možná po předchozím přihlášení na ilaw@ilaw.cas.cz

Info