Ján Matejka

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0051-2754

Publikace

Odborné zaměření

 • soukromé právo, zejména právo občanské a pracovní;
 • právo informačních technologií a informačních systémů;
 • právo duševního vlastnictví;
 • právo ochrany dat a osobních údajů;
 • právo výzkumu, vývoje a inovací;
 • energetické právo

Vzdělání

 • Fakulta právnická ZČU, Plzeň (Mgr., JUDr., Ph.D.)
 • Manchester Metropolitan University, School of Law
 • Universite d`ete Granada

Výzkumné projekty

Jako hlavní řešitel:

 • Elektronické důkazy v trestním řízení, Technologická agentura ČR – MV ČR, Projekt  č. VJ01010084 (Program IMPAKT), 2021 – 2026 
 • Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie, Technologická agentura ČR. projekt reg. č. TL02000134, 
 • Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana, Grantová agentura České republiky,16-26910S, 2016 - 2018
 • Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel, Technologická agentura České republiky, Projekt reg. č. TL02000085, 2019 - 2021
 • Národní právní dědictví (NAKI II.), National Legal Heritage, inisterstvo kultury ČR, DG16P02H035 (2016-2020)
 • Normativní regulace prostředí počítačových sítí, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: GA407/09/1823, 2009 - 2011
 • Právní úprava ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: KJB7068402, 2004 - 2006
 • Odpovědnost některých osob v souvislosti s útoky na nástroje elektronického podpisu a související postupy dle zákona č. 227/2000 Sb., Grantová agentura ČR, Projekt č. GA407/02/0575, 2002 - 2003
 • Úprava elektronického podpisu v právním řádu ČR, Grantová agentura České republiky, Identifikační kód v ISVAV: IAB7068203, 2002 - 2002

Jako člen řešitelského týmu:

 • Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence. Technologická agentura ČR.  Projekt č. TL05000550 (program ÉTA), 2021 – 2024 
 • Umělá inteligence, média a právo. Technologická agentura ČR. Projekt č. TL03000152 (program ÉTA), 2020 - 2023
 • Transitional Jurisprudence (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597)
 • Bezpečnost práce ve sportu, VÚBP-MPSV č. 06-2020-VÚBP, 2020 - 2021
 • Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, VÚBP-MPSV č. 02-S4-2021-VÚBP, 2021 - 2022
 • Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, MPSV č. 08-2020-VÚBP, 2020 - 2022
 • Mechanismy potlačující mobbing, bossing a staffing - patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců, MPSV č. 03-S4-2021-VÚBP, 2020 - 2022

Pedagogické působení

 • Externí pracovník katedry algebry Matematicko-fyzikální fakulty UK, předmět ""Právní aspekty ochrany dat""
 • Externí pracovník Právnické fakulty UK, Praha
 • Externí pracovník Právnické fakulty MUNI, Brno

Ostatní působení v akademické sféře

 • Ústav štátu a práva Akadémie vied Slovenskej republiky - člen vědecké rady 
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - člen vědecká rady
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - člen Výboru pro umělou inteligenci (výkonný orgán vyplývající z usnesení Vlády ČR o Národní strategii umělé inteligence ČR)
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity - člen komise pro státní rigorózní zkoušky, specializace Právo informačních a komunikačních technologií 
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity - člen komise pro státní rigorózní zkoušky, specializace Právo duševního vlastnictví
 • Akademie věd ČR - místopředseda a člen Rady pro využívání duševního vlastnictví AV ČR
 • Akademie věd ČR - člen Komise pro energetiku AV ČR
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy - člen oborové rady doktorského studijního programu Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 • Orientální ústav AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady 
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady
 • Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. - člen Dozorčí rady
 • Člen redakční rady časopisu "Právník"
 • Člen redakční rady časopisu "The Lawyer Quarterly"
 • Člen redakční rady "Časopisu pro právní vědu a praxi"

Nejnovější knihy