Sportovní právo

Sportovní právo

Projekt sportovního práva se zaměřuje zejména na otázku, v jaké míře obecně platné právo zasahuje do pravidel sportovních asociací a kdy akceptuje určitou podmíněnou autonomii sportovního sektoru ve světle jeho specifik. Sportovní sektor se snaží docílit soutěžní rovnováhy skrze řady institutů, které jsou právě často konfrontovány dle platného práva (např. transferová politika, příliš přísné disciplinární tresty v dopingu vyúsťující v zákaz činnosti sportovce nebo pokud jde o potenciální diskriminaci při nominaci do sportovních soutěží apod.).
Sportovní sektor vytváří velice propracovanou úpravu vztahů (např. Světový anti-dopingový kodex) a studium existence souběžného fungování této autonomní úpravy s platným právem je inspirativní nejen pro řádnou regulaci sportu (např. problematika horizontální ochrany lidských práv či ekonomických svobod).

V důsledku členství ČR v EU je pozornost věnována zejména evropskému právu, konkrétně legalitě pravidel sportovních asociací ve světle volného pohybu osob a hospodářské soutěže.  
Nicméně ne každý spor má tzv. evropskou dimenzi. Projekt se také zaměřuje na studium velmi progresívního alternativního řešení sporů v rozhodčím řízení skrze judikaturu Rozhodčího soudu pro sport (CAS), který byl založen olympijským hnutím se sídlem v Lausanne a bývá považován za Nejvyšší instanci světového sportu.  

Aktuální otázkou je též strategie, zda je vhodnější řešení sporů na půdě sportovního sektoru oproti možnosti obrátit se na nezávislý soud a za jakých podmínek. S tím souvisí i to, aby stěžovatelé nepodávali souběžně identické nároky u soudu a rozhodčího orgánu.   

Snahou projektu je vytvořit skrze publikační činnost návod a inspiraci pro fungování českého právního prostředí sportu v České republice a současně se stát platformou pro odborná setkání na dané téma a to zejména díky podpoře grantu GAČR 408/10/P539, Evropské sportovní právo a jeho role v právní regulaci sportu v ČR a také díky účastí řešitele v níže uvedených výzkumech pro Evropskou komisi.

Řešitel:
JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
 
Vybraná publikační činnost:
Hamerník P., Sportovní právo: hledání rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem, E-kniha, Ústav státu a práva AV ČR, 2013.                                                                                                                   Hamerník P., Jaká je míra tolerance práva EU vůči sportovním asociacím? Právník. Roč. 150, č. 5 (2011), s. 482-498. ISSN 0231-6625.
Hamerník P., Jaký vliv má úprava mezinárodních sportovních asociací na vnitrostátní sport? Právník. Roč. 150, č. 12 (2011), s. 1239-1251. ISSN 0231-6625.
Hamerník P. Variations of European Sports Law in Football Practice. International Sports Law Journal, 3-4 (2011), s. 167-171. ISSN 1567-7559.
Hamerník P., Je rozhodčí soud pro sport skutečně "Nejvyšším sportovním soudem"? Právník č. 11/2012.                                                                                                                                                             Hamerník P., On the Specifics of Doping Regulation in Sport. The Lawyer Quarterly č. 1/2013.                                                                                                                                                                    Hamerník P., 50 years passed from premature death of Ing. Bohumil Modrý, victim of unlawful process against Czechoslovakian ice-hockey team, The Lawyer Quarterly č. 4/2013.                                                                  Hamerník P., The Non-State Adjudication of Disputes by the Court of Arbitration for Sport as an Inspiring Alternative of for Effective Dispute Resolution, Czech Yearbook of International Law, Volume V, 2014, Juris Publishing, Inc.                                                                                                                                                         Hamerník P, Horizontalita lidských práv ve sportu, Magister Officiorum 4/2013, ročník III.
Kolektiv autorů, Otázky sportovního práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i, 2008. 129 s. - (Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR). ISBN 978-80-904024-1-6.                                                                              
Odborná setkání:
1.Workshop, Sportovní právo, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 14.03.2008-15.03.2008.
2.Workshop, Procesní otázky řešení sporů v rámci sportovních asociací, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 07.11.2011.                                                                                                                                                                        Workshop o tématech Občanská sdružení – spolky v režimu nového občanského zákoníku/Problematika dopingu, spolupořadatelé Česká společnost sportovního práva (CASL), Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. a Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 28.3. 2014.
Účast řešitele v projektech pro evropskou Komisi
Study on the equal treatment of non-nationals in individual sports competitions, EAC/19/2009, T.M.C. Asser Instituut, Edge Hill University, Leiden University. 
 
Study on sports organisers’ rights in the EU, T.M.C. Asser Instituut, Asser International Sports Law Center a Institute for Information Law (IViR) - University of Amsterdam.
Závěrečná zpráva dostupná na http://ec.europa.eu/sport/news/2014/study-on-sport-organisers-rights_en.htm.
Study on risk assessment and management and prevention of conflicts of interest in the prevention and fight against betting-related match-fixing“, EAC/16/2013, T.M.C. Asser Instituut, resp. Asser International Sports Law Center.
Závěrečná zpráva dostupná na http://ec.europa.eu/sport/news/2014/betting-related-match-fixing_en.htm
Mapping the labour status of sportspeople under EU law”, VT/2014/016, T.M.C. Asser Institutu, resp. Asser International Sports Law Center.