Kabinet zdravotnického práva a bioetiky

Kabinet zdravotnického práva a bioetiky byl založen v lednu 2011 v rámci oddělení veřejného práva. Zabývá se výzkumem na poli zdravotnického práva a bioetiky a jeho snahou je přispět ke zvýšení úrovně vědeckého bádání v dotčených oborech.

Cílem Kabinetu je přispívat vlastní vědeckou činností k prohlubování znalostí zdravotnického práva a bioetiky a rovněž přímou formou, např. prostřednictvím pravidelných setkání, zprostředkovávat kooperaci mezi předními odborníky - viz pravidelné workshopy a diskusní fóra.

S podporou Kabinetu jsou provozovány internetové stránky www.zdravotnickepravo.info, které přinášejí zajímavosti a aktuality z oblasti zdravotnického práva a bioetiky.

 

Současně je vydáván Časopis zdravotnického práva a bioetiky, který je v elektronické podobě na stránkách medlawjournal.ilaw.cas.cz . Časopis vychází čtvrtletně.