2009

New:

 1. No. 10840154 International Visegrad Fund 
  Eszterházy Karoly College, Eger 
  ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, Instytutem spraw publicznych Warszawa, Research Institute of Ethnic and National Minorities of the Hungarian Academy of Sciences Budapest a Centrem pro evropské a severoatlantické záležitosti Bratislava
  The Role of the V4 Countries in the European Neighbourhood Policy
  Doba řešení: 2009
   
 2. 407/09/1823 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
  Normativní regulace prostředí počítačových sítí se zřetelem k Internetu
  (Normative regulation of the environment of computer networks in particular to the Internet)
  Doba řešení: 2009-2011
 3. 407/09/0760 Grantová agentura ČR
  JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  Spoluřešitel: prof. JUDr. Pavel Šturma, CSc. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
  Mezinárodněprávní ochrana investic a její dopad v České republice
  (Protection of Investments in International Law and its Impact in the Czech Republic)
  Doba řešení: 2009-2011
   

Grants:

 1. 407/08/P148 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
  Právní odpovědnost v medicíně z pohledu soukromého práva
  (Civil Liability Arising from Medical Care)
  Doba řešení: 2008-2010 
 2. 407/08/0188 Grantová agentura ČR 
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.
  Kodifikace mezinárodního práva soukromého - bilance a výhledy
  (Codification of Private International law - Balance and Outlooks)
  Doba řešení: 2008-2010
 3. 407/08/1053 Grantová agentura ČR
  JUDr. Jana Zástěrová, CSc.
  Spoluřešitel: JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
  Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)
  (Legal Protection Animals and welfare (international, community, national aspects)
  Doba řešení: 2008-2012
 4. KJB700680801 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D..
  Svobodná vůle a zodpovědnost
  (Free Will and Responsibility)
  Doba řešení: 2008-2010 
 5. 407/07/0679 Grantová agentura ČR 
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Spoluřešitel: Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  Doc. PhDr. Karel Pala, CSc., Masarykova univerzita - Fakulta informatiky
  Právní e-slovník - PES
  (Legal e-dictionary - PES)
  Doba řešení: 2007-2011 
 6. A700680701 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Tomáš Louda, CSc.
  Spoluřešitel: Ing. Jří Hegner, Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta právnická
  Právní a ekonomické aspekty podpory partnerství a spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve světle dokumentů EU a ČR, práva ES/EU a ČR a zkušeností vybraných krajů a měst
  (Legal and economic aspects of the support of public-private partnership and co-operation in the light of EU and CR documents, EC/EU and CR law and experience of selected regions and cities)
  Doba řešení: 2007-2009
 7. A700680702 Grantová agentura AV ČR
  Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.
  Spoluřešitel: Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta právnická
  Doc. JUDr. Ing. Jan Večeř, CSc., Vysoká škola aplikovaného práva
  Právněpolitické otázky boje s terorismem a demokracie: srovnávací pohled
  (Legal policy issues of the fight against terrorism and democracy: a comparative approach)
  Doba řešení: 2007-2009
 8. IAA700680502 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Pojmová struktura českého právního řádu
  (Conceptial structure of Czech legal system)
  Doba řešení: 2005-2009
 9. ABCBU63-08 Český báňský úřad
  Analýza problematiky "dotčený" a "ohrožený" v předpisech českého horního práva a návrh na řešení ve vztahu k povolování hornické činnosti