Annexation of a Foreign Territory, Military Occupation and Separatist Entities in Administrative International Law

Czech original: Anexe cizího území, vojenská okupace a separatistické entity v mezinárodním právu správním

Jakub Handrlica
  • Právník 11/2023
  • Volume: 162
  • Pages: 993-1006
  • Section: Articles

Annexation has been a traditional subject of interest for the scholarly debate of international public law. However, the annexation of a foreign territory has not only relevance for the relations between sovereign states, but also for the relations of administrative law. Annexation implies the incorporation of a defined territory into the administrative structure of the annexing State and the application of the law of that State to individuals. Very recently, the Decision (EU) 2022/2512 of the European Parliament and of the Council provided that Russian travel documents issued to persons resident in Ukraine regions that are oc¬cupied by the Russian Federation or breakaway territories in Georgia shall not be accepted as valid travel documents for issuance of Schengen visas and for crossing the external borders of the European Union. This article discusses the problem of administration of an annexed territory from the viewpoint of adminis¬trative international law. In addition to cases of annexation of foreign territory, this article will also focus on cases of military occupation and cases where the de facto administration of territory is exercised by de facto states. With respect to all these forms of administration, the question of prospective recognition of admin¬istrative acts appears. Beyond outlining theoretical approaches to the problem, the article also addresses those challenges arising for the application practice.

Czech original: Anexe cizího území je tématem, které je tradičně předmětem zájmu nauky mezinárodního práva veřejného. Skutečností ovšem je, že fenomén anexe má význam nejenom ve vztazích mezi suverénními státy, ale také pro vztahy práva správního. Anexe totiž implikuje začlenění vymezeného území do správní struktury anektujícího státu a aplikaci práva tohoto státu vůči jednotlivcům. Aktuálně bylo Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2512 stanoveno, že ruské cestovní doklady vydané na ukrajinských územích anektovaných v září 2022 Ruskou federací nelze přijímat ani za účelem vydávání schengenských víz, ani za účelem překračování vnějších hranic Evropské unie. Tento článek si dává za cíl tematizovat problém výkonu správy nad anektovaným územím z perspektivy mezinárodního práva správního. Vedle případů anexe cizího území bude v tomto článku věnována pozornost i případům vojenské okupace a také případům, kdy faktickou správu území vykonávají de facto státy. Ve všech uvedených případech je realizován výkon správy nad vymezeným územím. Mohou akty vydané správou v uvedených případech nabývat právních účinků v tuzemsku? Tento článek prezentuje jak různé teoretické přístupy k položené otázce, tak i nástin jejího řešení ve vazbě na platnou právní úpravu.

Keywords: annexation; military occupation; separatist entities; administrative international law

Czech original: anexe, vojenská okupace, separatistické entity, mezinárodní právo správní