Peter Mosný a kolektív. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 287 s.

Repková, Eva
  • Právník 4/2015
  • Volume: 154
  • Pages: 350-354
  • Section: Reviews

Matéria monografie sa člení do deviatich kapitol, ktoré pojednávajú o vznikoch ideí rôznych sociálnych doktrín v 19. storočí, hlbšia analýza je však venovaná realizácií existujúcich modelov sociálnej doktríny v 20. storočí. Posudzovaná vedecká monografia, aj keď začína zanieteným náročným odborným štýlom, je napísaná veľmi zrozumiteľným a kultivovaným jazykom určeným tak pre odborníkov, jako aj pre tých, ktorí monografiu prečítajú len z laického záujmu. Zavŕšením monografie je hutná rekapitulácia formovania a vzniku sociálnej doktríny, ktorá syntetizuje východiská a smerovanie sociálnej doktríny s množnými závermi a konzekvenciami do súčasnosti. Metodologická skladba práce, previazanosť historickej teórie a praxe zvyšuje jej vedecký prínos, s možným ďalším nielen v teoretickým, ale aj prakticko-aplikačným efektom.

Keywords: sociální doktrína, sociální politika, základní lidská práva