Pauknerová Monika – Rozehnalová Naděžda – Zavadilová Marta a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, LXXIII + 853 s.

Eliáš, Karel
  • Právník 4/2015
  • Volume: 154
  • Pages: 344-348
  • Section: Reviews

Na recenzovaném komentáři se podílel autorský kolektiv patnácti spoluautorů. Podle M. Pauknerové, která byla iniciátorkou projektu, při sestavování kolektivu byl kladen důraz na propojení teorie s praxí. Pozornost si zaslouží struktura a rozsah komentářových textů. Ty jsou strukturovány jednotně a promyšleně. Paragrafy zákona jsou vykládány jednotlivě. Za jejich textem následuje příslušná část důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona, poté následují přehledy souvisících ustanovení, souvisících právních předpisů a výběr z relevantní literatury. Po těchto rubrikách se uvádí přehled výkladu, za nímž následuje komentář rozdělený na dílčí celky nadpisy a římskými i arabskými číslicemi; významné pojmy, slovní spojení nebo zásadní sdělení uživateli zdůrazňuje tučné písmo. Výkladové texty jsou pojaty multidisciplinárně, jak si to ostatně i sama povaha mezinárodního práva soukromého vynucuje. Recenzentovy dílčí kritické poznámky rozhodně nemohou zastřít jeho celkový respekt k posuzovanému dílu. Generálně je, myslím, namístě hodnotit posuzovaný komentář jako zdařilý a hodný pozornosti i studia. Oboje jistě povede k odbornému diskursu na poli mezinárodního práva soukromého, tříbení názorů a precizaci závěrů k disparátním otázkám významným pro teorii i praxi.

Keywords: komentáře, mezinárodní právo soukromé, nový zákon o mezinárodním právu soukromém