Prejav vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti vo vybraných zahraničných právnych úpravách

Deák, Marko
  • Právník 4/2015
  • Volume: 154
  • Pages: 323-343
  • Section: Discussion

Predkladaný príspevok rozoberá právnu úpravu konania právnických osôb vo vybraných zahraničných právnych poriadkoch. Príspevok skúma teoretické pozadie pojmu právnická osoba a spôsoby, ktorými ako subjekt práva prejavuje vlastnú vôľu v právnych vzťahoch. Predmetom záujmu sú predovšetkým kapitálové obchodné spoločnosti. Príspevok je systematicky členený do troch častí.V prvej časti sa autor venuje východiskovým tézam, ktoré v nasledujúcich častiach príspevku rozvíja. V tejto časti autor prezentuje východiskový teoretický problém ponímania kapitálových obchodných spoločností (zmluva/subjekt práva). Detailne analyzuje charakter prejavu vôle zakladateľov, ktorým sa kapitálová obchodná spoločnosť zakladá a taktiež skúma povahu vzťahov, ktoré sa týmto prejavom vôle zakladajú. V druhej časti autor zameriava svoju pozornosť na riešenie otázky, či obchodná spoločnosť disponuje vlastnou vôľou. Autor na položenú otázku hľadá odpoveď v závislosti na forme obchodnej spoločnosti. V stručnosti uvádza postoj veľkých teórii právnických osôb k položenej otázke a predostiera teoretický rozmer problematiky pričítania následkov konania fyzických osôb právnickým osobám. Tretia časť príspevku je vnútorne členená na päť subkapitol, v ktorých autor rozoberá právne úpravy konania kapitálových obchodných společnosti vo vybraných krajinách. Autor ako prvú rozoberá právnu úpravu Nemecka (koncepcia organschaftliche Vertretung). Nasleduje anglická úprava (koncepcia mandate theory). V závere autor zameriava pozornosť na úpravu vo Francúzsku, ktorá je následne doplnená úpravou Švajčiarska a Holandska. Posledná štvrtá časť predstavuje záver príspevku.

Keywords: obchodní společnosti, právnická osoba, projev vůle, projev vůle - komparace způsobů