Kde je právo?

Bárány, Eduard
  • Právník 4/2015
  • Volume: 154
  • Pages: 281-295
  • Section: Articles

V právnom myslení a to prevažne v kvalitnej odbornej spisbe sa presadzuje názor, že právna norma nie je obsiahnutá v prameni práva vo formálnom zmysle, ale v ľudskej mysli a nepredstavuje predmet výkladu práva, či skôr právneho textu, ale až jeho výsledok. Stať argumentuje, že uvedené koncepcie sú nezlučiteľné s tradičným chápaním práva ako normatívneho systému určitých vlastnostní a ich prípadné všeobecné prijatie by si vyžiadalo zásadnú zmenu právnej teórie. Proti ich správnosti uvádza, že právna prax pôsobí na základe tradičného chápania práva, že ľudia sú presvedčení o záväznosti mnohých právnych noriem, ktoré nepoznajú, lebo sú obsiahnuté v prameni práva vo formálnom zmysle. Právna norma je myšlienkou a informáciou, a preto sa môže zároveň nachádzať na viacerých miestach. Právnou normou je však vtedy, keď sa nachádza v niektorom prameni práva vo formálnom zmysle.

Keywords: lidská mysl, prameny práva, prameny práva ve formálním smyslu, právní norma