Aplikace práva ES národními soudy a res judicata

Šejvl, Michal
  • Právník 7/2008
  • Volume: 147
  • Pages: 713-737
  • Section: Papers

Autor se v článku zabývá problémem, zda a v jakých případech musí národní soudy prolomit zásadu rei judicatae, když se ukáže, že konečné rozhodnutí je v rozporu s právem ES, a v této souvislosti také pojednává o rozsudku Evropského soudního dvora z roku 2005 ve věci Lucchini z hlediska aplikace zásady rei judicatae či jejího vyloučení, dále z hlediska odpovědnosti státu za škodu způsobenou neaplikací či nesprávnou aplikací práva ES jeho soudními orgány a nakonec z hlediska možných dopadů tohoto rozsudku na aplikaci práva ES českými soudy či správními orgány.

Keywords: aplikace práva ES, Evropský soudní dvůr - judikáty, národní procesní autonomie, porušení práva ES, res judicata, rozpor s právem ES