Procesní skutečnosti, je třeba je dokazovat?

Svoboda, Karel
  • Právník 7/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 820-823
  • Section: Papers

Autor se ve své stati snaží prokázat, že procesní poznatky by se měly získávat stejným způsobem jako poznatky hmotněprávní, tedy dokazováním ve smyslu § 120 a násl. občanského soudního řádu. Zároveň popisuje, kdy takový postup při zjišťování procesních okolností výjimečně namístě není.

Keywords: dokazování, procesní skutečnost