Mezinárodní a tuzemské rozhodčí řízení z pohledu čl. 36 Listiny základních práv a svobod a pravomoci soudů a ústavou garantovaných práv [institut zrušení rozhodčího nálezu v souvislosti se zákazem revision au fond]

Bělohlávek, Alexander J. - Pezl, Tomáš
  • Právník 7/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 768-802
  • Section: Papers

Mezinárodní základy pro úpravu zrušení rozhodčího nálezu soudem: zdroje unifikace předpisů legis arbitri a mezinárodní závazky ČR, charakter a význam vzorového zákona UNCITRAL. Rozhodčí řízení a jeho postavení v systému ústavního pořádku a právního řádu. Zájem chráněný institutem zrušení rozhodčího nálezu - odlišné typy řízení. Postavení rozhodce. Status rozhodčího soudu. Návaznost institutu zrušení rozhodčího nálezu na další úpravu obsaženou v zákoně o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Keywords: rozhodčí nálezy, rozhodčí řízení, zrušení rozhodčího nálezu