www.ilaw.cas.cz

Výzkum a projekty/LOIS

LOIS

V roce 2004 byly zahájeny práce na jednom z projektů podporovaných Evropskou komisí v rámci širšího programu podpory využívání elektronických informačních cest, prostředků a nástrojů v integrované a dále se propojující Evropě s názvem Lexical Ontologies for Legal Information Sharing (LOIS). Řešení jednotlivých dílčích částí projektu se účastní instituce, vědecké ústavy i komerční organizace z Itálie, Velké Británie, Portugalska, Nizozemí, Rakouska. Česká republika je zastoupena výzkumným týmem Ústavu státu a práva AV ČR.

Hlavním záměrem projektu je vytvoření specifického informačního nástroje, jenž umožní mnohojazyčnou komunikaci v oboru práva a legislativy a zároveň vyhledávání informací v cizojazyčném právním prostředí na základě vlastního mateřského jazyka. Zásadně má být tento komunikační a informační nástroj maximálně otevřený a přístupný laické veřejnosti a soukromému sektoru.

Vědecké ambice projektu směřují v prvé řadě do oborů linguistiky a multilinguální komunikace a ovšem právní informatiky a právní linguistiky, zejména výzkumu právní terminologie a teorie legislativy, vše na bázi elektronické informační technologie a v prostředí sítě Internet. Právní doména se tvůrcům projektu zdá být atraktivní zejména z toho důvodu, že, jak se zdá, s použitím vztahů a vazeb mezi slovy na úrovni synonymie, hyponymie a hyperonymie (různé úrovně obecnosti) lze zejména občanům umožnit přístup k informacím a informačním zdrojům, které jsou jinak velmi obtížně dostupné vzhledem k používání vysoce odborného právního jazyka a pojmosloví. Propojením několika wordnetových struktur právního jazyka by pak byl umožněn mnohojazyčný přístup do rozličných evropských právních zdrojů, zejména právních databází existujících na úrovni národních jazyků.

Technicko technologickým východiskem projektu je právně specializovaný wordnet, jenž byl vytvořen v Ústavu teorie a techniky právní informatiky (ITTG) ve Florencii na základě wordnetové aplikace pro obecný italský jazyk. Rovněž v českém jazyce existují obdobné aplikace, jež budou v rámci řešení projektu využity, do realizace projektu jsou zapojeni pracovníci z Fakulty informatiky MU v Brně, kteří dlouhodobě pracují na vývoji české jazykové větve wordnetu..

Hlavní řešitelé:
JUDr. František Novák, CSc., JUDr. František Cvrček, CSc.