www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

KONFERENCE

ÚSP AV ČR ve spolupráci s INP PAN (Varšava) pořádá bilaterální konferenci

Topical issues of international responsibility

Termín: 29.9.2016
Místo konání: ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1
zasedací místnost v 7. patře

10:30 - 11:00 Registration, exhibition of publications
11:00 - 11:20 Introduction

Panel I: Jus cogens and State responsibility

11:20 - 11:40
State responsibility for violations of jus cogens
Prof. Dr.hab. Wladyslaw Czapliński

11:40 - 12:00
The Ways of Identification of jus cogens and Invocation of International Responsibility
JUDr. Josef Mrázek, DrSc.

Debate
12:30 - 13:30 Lunch

Panel II: Systemic issues of international responsibility

13:40 - 14:00
International responsibility and the systemic character of international law
Prof. Dr.hab. Przemyslaw Saganek

14:00 - 14:20
State succession in respect of international responsibility
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Debate
14:40 - 15:10 Coffee break

Panel III: Responsibility in the context of human rights and criminal law

15:10 - 15:30
International responsibility in the context of international criminal law
Dr. Karolina Wierczyńska

15:30 - 16:50
State responsibility in the practice of the European Court of Human Rights
JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.

Debate
16:20 - 16:40 Coffee break

Panel IV: State responsibility in investment law

16:40 - 17:00
State responsibility for violations of investors´rights under new EU agreements
JUDr. Tomáš Fecák, Ph.D.

17:00 - 17:20
Reflections on involvement of local remedies in investor-state dispute settlement
JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.

Debate
17:40 - 18:00 Conclusion

K účasti je možné se přihlásit na e-mailu pavel.sturma@ilaw.cas.cz do 26.9.2016.


WORKSHOP

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. pořádá pracovní seminář

DOBRÝ VLÁDCE: SYMBOLIKA, PAMĚŤ A KULT NA PŘÍKLADU
ZPŘÍTOMŇOVÁNÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

Pracovní seminář se bude zabývat otázkami paměti, symboliky a kultu císaře a
krále Karla IV., zejména ve vztahu k právním a právně-politickým otázkám.

Termín: 22. září 2016 od 10:00 hodin
Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1
zasedací místnost v 7. patře

K účasti je možné se přihlásit na e-mailu poctova@ilaw.cas.cz


Kulatý stůl.

SESUVY PŮDY - PODCEŇOVANÉ NEBEZPEČÍ?

Zveme zájemce na diskusní kulatý stůl pořádaný v rámci programu Strategie AV21 "Přírodní hrozby".

Datum a místo konání:

26. září 2016 od 10:30 v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 205

Úvodní vstupní příspěvky:

Jan Klimeš a Jan Blahůt (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR)

Karolina Pauknerová (Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR),
Petr Gibas (Sociologický ústav AV ČR) a Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR)

Hana Müllerová a Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR)

Přírodní nebezpečí v podobě sesuvů a skalních řícení představují sice „pouze“ lokální, ale nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén s hrozbou vysokých škod. Podklady pro jakákoli právní i mimoprávní opatření v oblasti veřejné správy, jejichž cílem je prevence těchto jevů a snižování škod z nich vzniklých, by měly být založeny na poznatcích co možná komplexních a propojujících vědecké výsledků oborů, které se z různých pohledů danou problematikou zabývají. Náš workshop nabízí možnost v diskusi o problematice sesuvů k tradičnímu pohledu geologie (jaké jsou tradice, obtíže a perspektivy výzkumu sesuvů v ČR) připojit nově rovněž pohled sociologů, týkající se poznatků o péči o rizikové lokality z hlediska institucionálních aktérů i obyvatel, pohled historika, nabízející možnost porovnání přístupu k těmto rizikům v minulosti a dnes na příkladu řícení skal v Hřensku v 18. – 19. století, a pohled právní či spíše legislativní, jehož snahou je nejen analyzovat platnou právní úpravu týkající se sesuvů (se zřetelem zejména k územnímu plánování a rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí a prevenci a řešení škod způsobených sesuvy), ale rovněž identifikovat její slabá místa, což by v budoucnu umožnilo zahájit debatu o jejích případných změnách.

Prosíme zájemce o ohlášení účasti na mullerova@ilaw.cas.cz.


Nová e-kniha


Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky novou e-knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU
se zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

Knihu je možné zdarma si stáhnout na tomto webu v sekci "Vydané knihy".


MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach,Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárského práva ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Ústavom štátu a práva SAV

pořádá

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓSIUM
PRÁVO • OBCHOD • EKONOMIKA

Termín: 26.10. - 28.10.2016

Místo konání: Štrbské pleso (Hotel Patria), Vysoké Tatry