Metamorfózy práva V4

2012 Program konference

 
METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ III.
Quo vadis Central Europe? - Kam kráčíš střední Evropo?
 
Znojmo, Loucký klášter, 27. - 29. června 2012

Středa 27.6.2012

 
13.00 – 14.00 hod            příjezd účastníků
 
14.00 – 17.30 hod            konferenční sál VELKÁ GALERIE – společné zasedání
 
Přivítání účastníků a informace o organizaci konference
 
Úvodní slovo ředitele ÚSP AV ČR a děkana FPr ZČU
 
14.15  – 15.30 hod

  1. blok

Obecné otázky postoje zemí V4 k integraci EU
 
Moderátor: F. Novák
 
Cvrček, F.: Novelizace v zemích V4 a první pitva PSA
Halász I.: Ústavní soud: věda a politika
Barany, E: Zmena práva v právnom štáte
Wawrzyniak, J.:  Ewolucja polskiego systemu partyjnego po transformacji
Colotka, P.: Priestor (a polotieň) europeizácie

Diskuse
 
15.30 - 15.45 hod   coffee break
 
15.45 - 17.30 hod

  1. blok (1. část)

Role práva a jeho vnímání společností v zemích V4 (1.)
 
Moderuje: A. Gerloch
 
Gerloch, A.:Právo a společenské procesy v zemích V4, shoda a rozdíly
Balík, S. – Formánková, V.: Ústavní soud na pomezí druhé a třetí dekády
Schweitzer G: Historizující prvky v Základním zákoně Maďarska
Šturma, P.: Charta základních práv EU
Šejvl, M: Byrokratická mlha
Škop, M: Vyprávění jako právní metoda
 
Závěrečná diskuse
 
17.30 – 18.30 hod            Červený salonek – uzavřené jednání
Schůzka organizačního výboru CORECEL
 
 
18.30 – 22.00 hod            Večeře – raut ve sklepích Louckého kláštera
(Pozn. organizátora: vzhledem k prostorám doporučujeme teplejší oblečení)
 
 
 

Čtvrtek 28.6.2012

 
9.30 – 12.35 hod              konferenční sál VELKÁ GALERIE – společné zasedání
 
      9.30 - 10.50 hod
II. blok (2. část)
Role práva a jeho vnímání společností v zemích V4 (2.)
 
Moderuje: F. Novák
 
Rozehnal, A.: Princip otevřené justice
Tokár, A.: Finančný kompakt EÚ a štáty V4
Medelská Tkáčová, Z.: Historický prehľad integrácie trestnej zodpovednosti právnických osôb do slovenského právneho poriadku
 
Diskuse
 
10.50 - 11.05 hod            coffee break
 
11.05 – 12.35 hod
III. blok
Tvorba práva a legislativně technická úroveň právního řádu
 
Moderuje: E. Bárány
 
Novák, F.: Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika
Svěrák M.: Corona Iniustitiae: ohrožená Evropa a zmrtvýchvstání tajného zákona
Senjuk, R: Legislativní proces
Vavřina M.: V přílivu slov. Řečová skepse a tvorba práva.
Štefánková Z.: Postoj členských států EU k legislativní aktivitě EU s přihlédnutím na připravovanou úpravu práva na kolektivní vyjednávání (akcie)
Čechák, P: Hypernormativismus a informační funkce práva
 
Diskuse
 
12.35 – 14.00 hod            Oběd – Velký štukový sál
 
14.00 – 15.00 hod            konferenční sál VELKÁ GALERIE – společné zasedání
IV. blok
Ústavní soudnictví v zemích V4
 
Moderuje: M. Šejvl
 
Gajdošíková, L: Vplyv rozhodnutí ÚS na tvorbu práva
Berdisová, L:  Ľud a sudcovia alebo komu spieva Walt Whitman
Pokorný, R.: Přímé působení ústavních norem na jednoduché právo a jeho limity
Ziółkowski, M.: Prawo UE przed Trybunałem Konstytucyjnym
 
Diskuse
 
Přestávka
 
15.15 – 18.00 hod                       Jednání v sekcích
 
SEKCE I.                                   konferenční sál VELKÁ GALERIE
15.15 – 16.30 hod
V. blok
Stav velkých rekodifikací v zemích V4
 
Moderuje: J. Pavlátová
 
Skorková, V.: Rekodifikace dědického práva v SR
Takáč, J.: Rekodifikácia vecnych práv v SR
Růžička M.: Rekodifikace tr.pr.procesního z pohledu státního zástupce
Chylo, J.: Kontradiktórnosť vo vzťahu k rekodifikácii Trestného poriadku na Slovensku
 
Diskuse
 
16.30 - 16.45 hod            coffee break
 
16.45 – 18.00 hod
VI. blok
Soukromoprávní aktivity, veřejné zakázky, soutěžní právo…
 
Moderuje: J. Pavlátová
 
Šimečková E,: Skončení prac.poměru v judikatuře
Pavlátová, J.: K problematice pracovního práva
Kostadinová, I: Nárok zaměstnance na mzdu a příplatky za práci přesčas-platnost a účinnost pracovněprávních předpisů
Hesoun, R.: Velká novela zákona o veřejných zakázkách
 
Závěrečná diskuse
 
18.10 hod                         Prohlídka Znojma – vláček č. 1
 
 
SEKCE II.                                  konferenční místnost ČERVENÝ SALONEK
15.15 – 16.30 hod
VII. blok
Státní správa a samospráva
 
Moderuje: T. Louda
 
Balog, B: Rozpočtová zodpovednosť jako předmět ústavnej úpravy
Bystrík Š. :Nezavislost-moderná koncepcia organizácie verejnej žaloby
Valeš, L.: Politický vývoj české samosprávy 1990-2010
Elzerová J.: Aktuálne otázky na úseku katastra nehnutelností v podmienkach SR
Lengyelová, D.: Zamyslenie nad aplikaciou zákona o slobodnom pristupe k informáciam v praxi
Louda. T.: Veřejný prostor a transformace veřejné správy
 
Diskuse
 
16.30 - 16.45 hod            coffee break
 
16.45 – 18.00 hod
VIII. blok
Obecné soudnictví, státní zastupitelství a policie
 
Moderuje: T. Louda
 
Medelský, J. Trestná zodpovednost pravnických osob ano nebo ne?
Zmij, M.: Ekonomický přístup v reflexi súčasnej súťažnopravnej judikatúry súdov SR
Tomeš M.: Nezávislost justice v teorii a praxi
Kanáliková, T.: Možnosti a perspektívy náhrady škody sposobenej trestnym činom v tr. konaní
 
Závěrečná diskuse
 
18.45 hod                         Prohlídka Znojma – vláček č. 2
 
19.00 hod                         Večeře – raut v Althanském paláci
 
 
 

Pátek 29.6.2012

 
9.30 – 13.00 hod              konferenční sál VELKÁ GALERIE – společné zasedání
 
9.30 – 9.45 hod
Zpráva z jednání sekcí
1. Zpráva z jednání sekce I.  (Pavlátová, J.)
2.   Zpráva z jednání sekce II. ( T. Louda)
 
9.45 – 10.45 hod
IX. blok
Volební zákonodárství, politické strany a občanská sdružení
 
Moderuje: Z. Vostrá
 
Poplawska, E.: Kwoty ze wzgledu na plec w nowym polskim kodeksie wyborczym
Tóthová, M.: Volebná korupcia a jej právna úprava v SR
Šmíd , J.: Volební zákony a volební systémy v době krize
Munk, R: Změna stanov občianskeho sdruženia
 
10.45 - 11.00 hod   coffee break
 
11.00 – 12.45 hod 
X. blok
Menšiny, postoj k nim a rasové problémy
 
Moderuje T. Pezl
 
Šimáček, M.: Právní postih rasismu a xenofobie v podmínkách SR
 
XI. blok
Výuka práva na středních i vysokých školách a organizace výzkumu v oblasti práva
 
Moderuje T. Pezl
 
Poláček, B.: Aktuálnost koncepce právnického studia
Dostalík, P: Proč je lepší učit římské než občanské právo?
Urban, M.: Jak poznat dobrou středoškolskou učebnici práva a má smysl ji hledat v českých knihkupectvích?
Krupová, T.: Výuka práva na vysokých školách neprávnického zaměření
Jansa, V: K vnímání a pochopení práva
 
Závěrečná diskuse
Ukončení konference a rozloučení
 

13.00 hod             Oběd – Velký štukový sál
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Adresy:
Loucký klášter, Znojmo, http://www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme
Althanský palác, Horní náměstí 3, Znojmo, www.althanskypalac.cz