Mezioborová konference Na prahu nové doby

Mezioborová konference Na prahu nové doby

Přehled konferenčních sekcí | 26. října až 29. října 2018

  

PÁTEK 26. ŘÍJNA 2018

 

9:00 až 10:00

Zápis účastníků a účastnic

v místě před zasedacími síněmi č. 206 a 205,

hlavní budova Akademie věd České republiky  

Zápis po 10:00 nebude možný

(opět až po 13:10 a o přestávkách mezi jednáním sekcí).

 

 

10:00

Zahájení konference

Velká zasedací síň č. 206,

hlavní budova Akademie věd České republiky

  

10:00-10:15

Uvítání

 

Společné zasedání

10:00-13:10

 

Karel Malý

Zakotvení demokratických tradic v novém ústavním pořádku a překonání monarchické ústavní tradice rakouské

 

Miroslav Hroch

Národní stát jako hodnota specificky evropská?

 

(kratší přestávka)

 

Libuše Heczková

Moderní – civilizovaná – emancipovaná – přirozená žena?  Myšlení o ženě jako součást sociálních a politických debat o československé společnosti

 

Jan Kuklík

Mezinárodní souvislosti vzniku samostatného československého státu

 

Stanislav Holubec

K historiografii první republiky v posledních desetiletích

 

 

Společné občerstvení

13:10 až 14:00

 

 

Jednání v sekcích

 

 

Velká zasedací síň č. 206

 

 

pátek 26. října 2018

odpoledne

 

 

 

14:00-16:30

Sekce E1: „Politicky, sociálně a kulturně rovné?“ Nesnadná emancipace žen v poválečné společnosti I

Dana Musilová – Jana Burešová (garantky)

 

Marie Bahenská: Rovnost při studiu, rovnost v profesi?

Marie Vyskočilová Fousková: Na prahu nového života? Politické zrovnoprávnění žen na stránkách stranického ženského tisku před obecními a parlamentními volbami r. 1919 a 1920: představy, obavy a aspirace

Dana Musilová: Open Door International a diskuse o legislativních omezeních ženské práce v Československu

Miroslava Gallová: Zobrazenie ženy na stránkach slovenskej medzivojnovej periodickej tlače

Jana Burešová: Vztah katolických ženských spolků k emancipačním trendům

 

16:30-16:45 přestávka

 

16:45-18:15

Sekce E1: „Politicky, sociálně a kulturně rovné?“ Nesnadná emancipace žen v poválečné společnosti II

Dana Musilová – Jana Burešová (garantky)

 

Zuzana Truhlářová, Pavla Kodymová: Sociální práce je ženská profese

Milena Lenderová: Mezinárodní kongres porodních asistentek v Praze (1925): zahraniční inspirace úsilí o emancipaci pomocné praxe porodnické

Marie Láníková: Ženská emancipace, výdělečné zaměstnání a domácí práce v diskurzu českého ženského dělnického hnutí 1900-1930

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo

 

 

Střední zasedací síň č. 205

 

 

pátek 26. října 2018

odpoledne

 

 

14:00-15:30

Sekce E2: Národnostní otázka – dobový diskurz, reflexe, konflikty I

Thomas Oellermann – Piotr M. Majewski (garanti)

 

Piotr M. Majewski: Bilance československé politiky vůči německé menšině v letech 1918-25

Thomas Oellermann: Nový stát bez revoluce – německá sociální demokracie v prvních letech Československé republiky

Šárka Navrátilová: Německé Brno mezi Prahou a Vídní: reakce brněnských Němců na vznik Československa

 

15:30-15:45 přestávka

 

15:45-17:45

Sekce B3: Vědní a vysokoškolská politika

Karel Šima (garant)

 

Veronika Středová: Česká a francouzská historická věda mezi válkami – perspektivy spolupráce a inspirace

Daniela Brádlerová: Československá národní rada badatelská – nová věda v novém státě

Vlasta Mádlová: Snaha o novou Českou akademii věd a umění

Marek Ďurčanský: Jaroslav Bidlo a historická slavistika ve službách meziválečného Československa

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo

 

 

 

Menší zasedací síň č. 108

 

 

pátek 26. října 2018

odpoledne

 

 

14:00-16:15

Sekce D1: Republika právníků? Právnické profesní světy

Jozef Vozár – Stanislav Balík – Martina Gajdošová (garanti, garantka)

 

Jozef Vozár: O profesných dráhach niektorých slovenských právnikov pred a po roku 1918

Olga Ovečková: Význam vzniku Československej republiky pre začiatok a rozvoj slovenskej právnej vedy

Martina Gajdošová: Advokátsky stav na Slovensku a budovanie Československej republiky

Alexandra Letková: Otcovia zakladatelia Právnickej fakulty v Bratislave medzi vedou a praxou

Vendulka Valentová: Přínos první docentky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jarmily Veselé v oblasti české trestně právní vědy v meziválečném období

Stanislav Balík: „Nadvýroba“ právníků v období prvé republiky a pokusy o její řešení

 

16:15-16:30 přestávka

 

16:30-18:00

Sekce A3: Práce – spory – stávky

Ladislav Vojáček – Stanislav Knob – Vladimír Kindl (garanti)

 

Martin Štefko: Rozhodčí řízení v individuálních pracovních sporech v meziválečném Československu

Stanislav Knob: Na vlně stávek. Charakteristika stávek na počátku první republiky

Bohumil Melichar: Prosincová generální stávka: zrod komunistického hnutí jako důsledek rozpadu široce sdíleného konsensu o budování republiky

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo

 

 

 

Zasedací síň Ústavu státu a práva AV ČR

 

 

pátek 26. října 2018

odpoledne

 

 

14:00-15:30

Sekce E4: Zdraví, sociální hygiena a postižení

Filip Herza – Kateřina Kolářová (garant, garantka)

 

Šárka Caitlín Rábová: Neviditelný nepřítel společnosti: protituberkulózní boj v Československu

Michal Šimůnek, Milan Novák: Od monarchie k republice: Ústavy pro duševně nemocné v českých zemích – východiska a proměny systému, 1918–1938  

Pavla Kodymová: Od dobročinnosti k profesi sociální práce

 

15:30-15:45 přestávka

 

15:45-17:45

Sekce J1: Československo jako uskutečnění filosofie českých dějin?

Michal Hauser (garant)

 

Michal Hauser: Československo jako uskutečnění filosofie českých dějin?

Martin Profant: Česká otázka jako československá možnost

Petr Hlaváček: „Kalné proudy“: alternativní (antidemokratická) reflexe tzv. české otázky v meziválečném Československu

Jan Svoboda: Filosoficko-sociologické  kontexty Masarykova pojetí smyslu českých dějin 

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo

 

 

 

 

SOBOTA 27. ŘÍJNA 2018

 

Zápis účastníků a účastnic

8:45-9:00 a případně později o přestávkách

 

 

Velká zasedací síň č. 206

 

 

sobota 27. října

dopoledne

 

 

9:00-11:30

Sekce G1: Mezinárodní zajištění vzniku státu a počátky jeho diplomacie I

Petr Prokš (garant)

 

Petr Prokš: První světová válka a střední Evropa v mezinárodních souvislostech 1914-1918

László Bence Bari: In Between Concepts of Freedom: Self-determination and the Czech(oslovak) National Movement, 1917-1918 

Jan Malíř, Petr Novák: Smlouvy ze Spa (12. květen 1918) a vznik Československa: příběh (dez)interpretace mezinárodního práva?  

Marek Šmíd: Vatikán a vznik Československa na podzim 1918

Aliaksandr Piahanau: ‘Getting up agreements between the coal areas and the non-coal areas.‘ The Paris Peace Conference and the Coal Problem in Central Europe – reconciling Hungary and Czechoslovakia, 1918–1921

 

11:30-12:30 hlavní přestávka

 

 

Střední zasedací síň č. 205

 

 

sobota 27. října

dopoledne

 

 

9:00-11:30

Sekce A2: Bydlení a architektura ve středoevropském poválečném myšlení

Vendula Hnídková – Pavel Prouza (garantka, garant)

 

Pavel Prouza: Vybudovali jsme! / Wir haben gebaut! Německá sociálnědemokratická architektura v meziválečném Ústí nad Labem

Martina Pachmanová: Demokratická pohodlnost: Prvorepublikové ideály „normalizace“ domácnosti, ženské práce a těla

Peter Martyn: Contrasting and related approaches to town planning and architectural design in German-, Polish- and Czech-administered Upper Silesia

Lukáš Nozar: Dvě Klumparovy ulice. Obecní a družstevní bytová výstavba v královéhradecké aglomeraci  v letech 1919-1920 jako výraz spolupráce dělnických a měšťanských skupin obyvatelstva

Marcela Suchomelová: Civilní demokracie bydlení – meziválečná bytová kultura (Bytová poradna Krásné jizby DP)

 

11:30-12:30 hlavní přestávka

 

 

Menší zasedací síň č. 108

 

 

sobota 27. října

dopoledne

 

 

9:00-11:30

Sekce A6: Náboženství versus sekularita

Jaroslav Šebek – Jan Rataj – Antonín Kudláč (garanti)

 

Jaroslav Šebek: Vztah náboženskosti a sekularity v meziválečném Československu

Jan Rataj: Český politický katolicismus v sekularizovaném liberálním státě ve 20. letech

Marie L. Neudorflová: Masarykův přístup k náboženství a ke katolické církvi

Pavel Marek: Etablování „nových“ církví v Československu

Józef Szymeczek: Institucionalizace augsburských sborů na Těšínském Slezsku v souladu s církevními zákony a nařízeními Československé republiky (1918-1923)

 

11:30-12:30 hlavní přestávka

  

 

 

 

Zasedací síň Ústavu státu a práva AV ČR

 

 

sobota 27. října

dopoledne

 

 

9:00-11:30

Sekce D2: Místní moc v počátcích republiky mezi setrvalostí a změnou

Martin Rája (garant)

 

Martin Rája: Mezi kontinuitou a revolucí. Moravská města v letech 1918-1919

Miloslava Melanová: Od hlavního města Deutschböhmen k centru Němců v Českosloven-sku – proměny samosprávy Liberce

Ondrej Podolec: Medzi samosprávou a zoštátnením (Miestna správa na Slovensku po roku 1918)

 

11:30-12:30 hlavní přestávka

 

 

Velká zasedací síň č. 206

 

 

sobota 27. října

odpoledne

 

 

12:30-13:30

Sekce G1: Mezinárodní zajištění vzniku státu a počátky jeho diplomacie II

Petr Prokš (garant)

 

Paweł Fiktus: The Beneš-Skirmunt Pact – a few remarks regarding the act of Novem-ber 6, 1921

Miloslav Bednář: Masarykovo pojetí středoevropské a celoevropské demokratické jednoty

 

13:30-13:45 přestávka

 

 

13:45-16:15

Sekce F1: Nová ústavněprávní řešení ve středoevropských ústavách a praxi 20. let

Václav Pavlíček – Ivan Halász (garanti)

 

Ivan Halász: Nové stredoeurópske ústavy po roku 1918 a ich miesto v modernej ústavnoprávnej histórii regiónu

Władysław Pęksa, Anna Kociołek-Pęksa: The new constitutions of Central Europe – a tool for a gentle political revolution

Vesna Ćorić, Ana Knežević Bojović, Vladimir Đurić: The territorial integrity norms in post-World War I peace settlements and selected post-WWI national constitutions

Michal Šejvl: Zásada úměrnosti v judikatuře československého Nejvyššího správního soudu v letech 1918 až 1939 jako předchůdce dnešního testu proporcionality?

 

16:15-16:30 přestávka

 

16:30-18:30

Sekce B4: Umění, stát a reprezentace

Milena Bartlová (garantka)

 

Anna Hejmová: Národ a stát jako inspirace uměleckých projektů Divadla D 34-41

Bohunka Koklesová: Kultúrna politika štátu medzi českým centralizmom a slovenským nacionalizmom

Jana Maříková Kubková: Velká Morava a Přemyslovský stát v kulturní identitě Čechů, Moravanů a Slováků

Ladislav Zikmund-Lender: Československo magické: kulturní konstrukce multinárodního státu svobodozednářskými organizacemi v letech 1918–1938

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo 

 

 

 

Střední zasedací síň č. 205

 

 

sobota 27. října

odpoledne

 

 

12:30-15:00

Sekce B5: Film jako popkulturní fenomén a průmyslové odvětví

Tereza Czesany Dvořáková (garantka)

 

Luboš Marek: Užhorodské kinosály jako prostředek pro sledování filmů na Podkarpatské Rusi

Filip Pavčík: Filmové podnikanie na Slovensku po nástupe zvukového filmu na príklade vybraných filmových spoločností 

Šárka Gmiterková, Martin Kos: „Obraz nádherného muže a skvělého pracovníka“: Karel Lamač jako filmová hvězda a zručný filmař 1919-1929

Petr Hasan: Filmová cenzurní praxe římskokatolické církve. Konkrétní podoby snahy o pochopení a uchopení moderního média tak, jak se projevily v prostředí českých katolíků za první republiky

František A. Podhajský: Filmová kritika jako obrana dělnického diváka: Fučíkovy filmové recenze z Večerníku Rudého Práva 

 

15:00-15:15 přestávka

 

15:15-17:45

Sekce D5: Státní struktury: správa, samospráva a jejich úřednictvo

Pavel Mates – Jiří Šouša ml. (garanti)

 

Therese Garstenauer: Former Habsburg Government Employees of German Nationality in the Czechoslovak Republic

Pavel Mates: Decentralizace a dekoncentrace veřejné správy

Jiří Šouša ml.: Pokusy o zavedení principu zásluhovosti do státní služby a další reformy v právní úpravě státního civilního úřednictva v letech 1918-1938

Eva Broklová: Podíl Antonína  Švehly na budování  státu

Vladimír Zoubek: Byrokracie a správní (státní) struktury ve střední Evropě po Velké válce

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo

 

 

Menší zasedací síň č. 108

 

 

sobota 27. října

odpoledne

 

 

12:30-14:30

Sekce D4: Hospodářská samostatnost a hospodářský nacionalismus

Eduard Kubů (garant)

Eduard Kubů, Jiří Šouša st.: Stát, v němž se vždy všem neměřilo stejně: pozemková reforma a nostrifikace průmyslových a obchodních firem v meziválečném Československu

Ilona Bažantová: „Hospodářský zákon“ 1918 a jeho protagonisté

Tomáš Gecko: Boj o československý trh se stavebninami. Živnostenská banka, nostrifikace a průmysl stavebních hmot (1918-1938)

 

14:30-14:45 přestávka

 

14:45-17:15

Sekce E5: Romové a židé: represe, emancipace a možnosti srovnání?

Pavel Baloun (garant)

 

Lada Viková: Romští legionáři – vlastenci i oběti

Petr Lhotka: Právní postavení Romů (Cikánů) v českých zemích 1918-1938

Blanka Soukupová: Československá republika jako hodnota? Postoj českožidovského, sionistického (národněžidovského) hnutí a tzv. německých Židů

Jiří Smlsal: „Humanita musí platiti jak pro cikány, tak pro občanstvo“. Prvorepubliková protiromská opatření mezi civilizační misí a represí

Daniela Bartáková: Postavení židovské menšiny v očích československých úřadů a přístup sionistického hnutí

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo 

 

 

Zasedací síň Ústavu státu a práva AV ČR

 

 

sobota 27. října

odpoledne

 

 

12:30-15:00

Sekce C2: Proměna hranic hospodářského prostoru a komunikačních sítí: pohyb a energie na jiných cestách I

Ivan Jakubec – Jan Štemberk (garanti)

 

Miroslav Sabol: Verejná autobusova doprava na Slovensku 

Michal Ďurčo: „…aby Slovensko s Podkarpatskou Rusí bylo protkáno silnicemi a jako žilkami přimknuto k českým zemím pevně a trvale.“ Transformácia cestnej siete Slovenska 1918-1938 ako prostriedok upevnenia legitimity československej štátnej ideológie

Jan Štemberk: Automobilová doprava v dopravní politice Československa

L'udovít Hallon: Úloha železničnej a cestnej motorovej dopravy v riešení dopravného problému Slovenska 1918 – 1938 

Ivan Jakubec: Zahraniční služební cesty odborníků jako výraz konsolidace a životaschop-nosti nového státu. Příklad ministerstva železnic

 

15:00-15:15 přestávka

 

15:15-16:45

Sekce E2: Národnostní otázka – dobový diskurz, reflexe, konflikty II

Thomas Oellermann – Piotr M. Majewski (garanti)

 

René Petráš: Role mateřských států v oblasti ochrany menšin mezi světovými válkami

Grzegorz Gąsior: Československé úřady a národnostní otázka v oblasti průmyslu na Těšínsku 1920-1938

Martin Furmaník: Fenomén „mlčiacej väčšiny“ na príklade multietnického Spiša po vzniku Československa 

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo 

 

 

 

NEDĚLE 28. ŘÍJNA 2018

 

 Zápis účastníků a účastnic

8:45-9:00 a případně později o přestávkách

 

 

Velká zasedací síň č. 206

 

 

neděle 28. října 2018

dopoledne

 

 

9:00-11:30

Sekce C1: Bratr, investor, kolonista? Východ ČSR – přístupy a reflexe

Miroslav Michela (garant)

 

David Hubený: Počátky výstavby československé správy na Podkarpatské Rusi

Milan Ducháček: Československo v obrazech: vizuální stereotypy a „koloniální“ východ republiky

István Janek: Maďarské revizionistické snahy v Československu a František Jehlička

Karol Hollý: „Už kradnú i kremnickú mincovňu!“ Slovenský politický dizkurz o plánoch presunúť výrobu mincí z Kremnice do Prahy (1919-1927)

Erik Gilk: Umělecká reprezentace Podkarpatské Rusi v české meziválečné próze 

 

11:30-12:30 hlavní přestávka

 

 

Střední zasedací síň č. 205

 

 

neděle 28. října 2018

dopoledne

 

 

9:00-11:30

Sekce B6: Uchovávající republika: změny a vize v archivnictví a památkářství I

Eva Drašarová – Kristina Uhlíková (garantky)

 

Jan Dobeš: Archivy a archiváři v novém státě

Jan Kahuda, Eva Drašarová: Československo-rakouská archivní rozluka po 100 letech – právní, odborné a etické aspekty

Michal Novotný: Památková péče bez památkového zákona

Martina Orosová: Zmarené nádeje pamiatkarov a archivárov na oslobodenom Slovensku

Jana Michalčáková: Plánování a koncepce procesu restaurování v Československu na pozadí evropských restaurátorských tendencí

 

11:30-12:30 hlavní přestávka

 

 

Menší zasedací síň č. 108

 

 

neděle 28. října 2018

dopoledne

 

 

9:00-11:30

Sekce J2: Nově utvářená a odstraňovaná místa paměti – fyzické a symbolické prostory

Vojtěch Kessler (garant)

 

Vojtěch Kessler: Nový stát – staré symboly? Odstraňování symbolů a připomínek monarchie

Juraj Babják: Odstraňovanie symbolov minulého režimu s veřejných priestranstiev na Slovensku v rokoch 1918-1920

Ondřej Horák: Osudy pomníků Josefa II. po vzniku Československa

Marcela Bubelová: Válečný pomník jako pilíř identity nového státu

Jitka Jonová: Nová církev – nová roucha. Duchovenský a liturgický oděv duchovních Československé církve v době První republiky

 

11:30-12:30 hlavní přestávka

 

 

 

Velká zasedací síň č. 206

 

 

neděle 28. října 2018

odpoledne

 

 

12:30-15:00

Sekce C3: Migrace – příslušnosti – azyl

Vít Strobach (garant)

 

Bohuslav Rejzl: Od válečného azylu k poválečnému vyhnanství. Proměna uprchlické diaspory v prvních letech samostatného Československa

Jaroslav Vaculík: Reemigrace Čechů a Slováků po první světové válce

Ivo Barteček: Nezapomínejme na Čechy v cizině

Marta Dobrotková: Vznik Československa a otázka postavenia Slovákov  mimo hraníc vlasti

Stanislav Brouček: Vystěhovalectví ve strukturách první československé republiky

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo

 

 

 

Střední zasedací síň č. 205

 

 

neděle 28. října 2018

odpoledne

 

 

12:30-15:00

Sekce E3: Sexuální reforma: osvobozené city, osvobozená těla

Jan Seidl (garant)

 

Jan Seidl: Homoerotika a reformní pedagogika: Wootawannova cesta k čistému lidství 

Jana Jablonická Zezulová: Emancipácia homosexuality v Československu na príklade aktivít osvetového pracovníka Imricha Matyáša (1896-1974)

Michal Mako: „Šedý hlas“ sexuálnej menšiny. Kritika trestných paragrafov smilstva proti prírode vo vybraných kriminálnych spisoch Československej republiky (1918-1938)

Martina Halířová: Andělíčkářky a jejich nezákonná praxe versus legislativa. Pokus o legalizaci potratů

Veronika Lacinová Najmanová: „Ochranné prostředky“ ano či ne? Tři pohledy na anti-koncepci na prahu nové doby 

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo

 

 

 

Menší zasedací síň č. 108

 

 

neděle 28. října 2018

odpoledne

 

 

12:30-14:30

Sekce F2: Povaha práva očima středoevropské právní teorie a právní filosofie dvacátých let

Tatiana Machalová (garantka)

 

Tatiana Machalová: Význam brněnské školy právní  teorie pro vznik moderního právního myšlení  v první polovině 20. století

Vladimír Goněc: Dva koncepty Františka Weyra z konce první světové války

Petr Čechák: Svoboda vůle při tvorbě práva z hlediska normativní teorie právní

Alexandra Hochmanová: Expanze nedogmatické právní vědy

 

18:00 Doprovodný večerní program v kině Ponrepo

 

 

PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA 2018

 

Zápis účastníků a účastnic

8:45-9:00 a případně později o přestávkách

 

 

Velká zasedací síň č. 206

 

 

pondělí 29. října 2018

dopoledne

 

 

9:00-11:00

Sekce D6: Hospodářská moc, její struktura, zájmy a dynamika

Martin Marek – Petra Skřejpková (garant, garantka)

 

Martin Marek: „Zasloužil se o stát“. Baťovský management mezi Vídní a Prahou.

Drahomír Jančík: Lobbyismus podnikatelských institucí a legislativa československého státu 

Jan Slavíček: Mezi hospodářstvím a politikou: Ústřední svaz československých družstev v prvních poválečných letech

René Wokoun: Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu

 

11:00-11:15 přestávka

 

11:15-12:45

Sekce H2: Proměny státních ozbrojených sborů I

Zdenko Maršálek (garant)

 

Zdenko Maršálek: Národní, či občanské vojsko? Problémy při vzniku a formování československé armády

David Hubený: Policejní ředitelství v Praze na prahu republikánské éry

Martin Flosman: Recepce vojenské duchovní správy a její působení v první polovině  20. let

 

12:45-13:45 hlavní přestávka

 

 

 

Střední zasedací síň č. 205

 

 

pondělí 29. října 2018

dopoledne

 

 

9:00-11:00

Sekce B2: Novou školou k novému světu?  Boje o školskou reformu a školské pokusy I

Tomáš Kasper (garant)

 

Tomáš Kasper: Počátky reformně  pedagogické diskuse v samostatném Československu 1918-1926

Karel Rýdl: Legislativa a školská reforma v počátcích vzniku ČSR (1918-1925)

Dana Kasperová: Učitelské organizace a reforma školy – příklad Československé obce učitelské

Zita Skořepová: Hudba a děti první republiky: nové koncepce hudební výchovy v Československu

 

11:00-11:15 přestávka

 

11:15-12:45

Sekce G2: Nové cesty ve střední Evropě

Emil Voráček (garant)

 

Emil Voráček: Zdroje politické nestability v zemích střední Evropy v prvních letech po první světové válce optikou československých policejních orgánů

Berik Dulatov: Activities of Joseph Pospisil during the First World War in the Volga region

Milena Mileva Blažić: The motive of Prague in the manuscript of Ivan Hribar – „our golden mother of Prague“

 

12:45-13:45 hlavní přestávka

 

 

 

Zasedací síň Ústavu státu a práva AV ČR

 

 

pondělí 29. října 2018

dopoledne

 

 

9:00-11:00

Sekce A5: Životní úroveň a trávení volného času I

Martin Franc (garant)

 

Jan Randák, Jan Mareš: „Stát a obec nechť postaví na svůj účet chaty pro trampy.“ Ke vztahu trampingu a československého státu

Lada Hubatová-Vacková: Obchod, reklama, novoty, trety a pošetilé kramaření: ambivalentní vztah avantgardy ke konzumerismu

Jiří Šoukal: Státní svátky za první republiky (1918-1938)

Martin Pelc: Zrození weekendu a nové strukturování volného času po roce 1918 

 

11:00-11:15 přestávka

 

11:15-13:45

Sekce C2: Proměna hranic hospodářského prostoru a komunikačních sítí: pohyb a energie na jiných cestách II

Ivan Jakubec – Jan Štemberk (garanti)

 

Marcela Efmertová: Elektrotechnický svaz československý – státotvorný prvek a základ energetické sítě Československa v období mezi dvěma světovými válkami

Jiří Dvořák: O komunikačních problémech jižních Čech v době meziválečné (1918-1938)

Pavel Dufek: Elektrifikace: státní národohospodářský zájem a jeho souvislosti

Mikuláš Jančura, Katarína Hromuľáková: Automobil ako „voľnočasová aktivita“ bývalej šľachty na Slovensku v medzivojnovom období: prípadová štúdia Ákosa Wielanda z Markušoviec

Klára Brůhová: Petřínská komunikace: „Dar obyvatelstvu pražskému k desátým narozeninám republiky“

 

13:45-14:45 hlavní přestávka

 

 

Velká zasedací síň č. 206

 

 

pondělí 29. října 2018

odpoledne

 

 

13:45-15:45

Sekce H2: Proměny státních ozbrojených sborů II

Zdenko Maršálek (garant)

 

Aleš Kýr: Vězeňský personál

Jiří Fidler: Mobilizace československé branné moci v roce 1921

Lukáš Lexa: Násilné projevy pobytu vojska na jižní Moravě v době hrozící války o oblast Deutsch-Südmähren

Stanislav Polnar: Právní, bezpečnostní a vojsková ochrana československé hranice 1918-1938

 

15:45-16:00 přestávka

 

16:00-18:30

Sekce A1: Sociální politika ve středoevropských společnostech poválečných let

Jakub Rákosník (garant)

 

Jakub Rákosník: Chtěné a nechtěné dědictví rakouské sociální politiky v první republice

Klára Čermochová: Ženy, válka a sociální otázky

L'udmila Gajdošíková: Ochrana sociálnych práv v meziválečném Československu

Adriána Švecová, Miriam Laclavíková: Starostlivosť o dieťa v cudzej starostlivosti a dieťa nemanželské v rámcoch právnej úpravy platnej na Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky

Viktória Rigová: Sonda do života chovancov Komenského ústavu v Košiciach v meziválečnom období

 

 

 

Střední zasedací síň č. 205

 

 

pondělí 29. října 2018

odpoledne

 

 

13:45-16:15

Sekce B2: Novou školou k novému světu?  Boje o školskou reformu a školské pokusy II

Tomáš Kasper (garant)

 

Pavel Panoch: Nová demokracie – nová škola – nové potřeby. Ohlasy evropských reformních snah o nové pojetí a podobu školských staveb v meziválečném Československu.

Boris Titzl: Když šlo o to, aby se postižený žák něčemu naučil 

Jana Bartošová: Učitel Antonín Kavka a pedagogický pokus na škole v Jedlině u Klášterce nad Orlicí

Magdalena Šustová: Reformní snahy Eduarda Štorcha a Karla Čondla ve výuce dějepisu v meziválečném období 

Petr Tvrdý: Škola pro nezletilé dobrovolce československého vojska na Rusi – vznik a fungování legionářské „obecné školy“ v letech 1919 až 1920

 

16:30-16:45 přestávka

 

16:45-18:30

Sekce D3: Sjednocování práva

Jozef Beňa – Tomáš Gábriš – Ondřej Horák (garanti)

 

Ladislav Soukup: Vybrané návrhy ke změnám v trestním právu hmotném po roce 1918

Petra Skřejpková: Učitelé Německé právnické fakulty a jejich účast na unifikaci právního řádu v meziválečném období

Tomáš Gábriš: Unifikácia rozhodovania o nárokoch proti štátu v 1. ČSR (zákon č. 4/1918 zb. z. a n.)

Lukáš Králík: Unifikace právního řádu po roce 1918 a tzv. legislativní archiv

Jan Kober: Sjednocování občanského práva jako procedura: československý a polský případ

 

 

 

Zasedací síň Ústavu státu a práva AV ČR

 

 

pondělí 29. října 2018

odpoledne

 

 

14:45-16:45

Sekce A5: Životní úroveň a trávení volného času II

Martin Franc (garant)

 

Lenka Dobešová Trubačová: První fáze vysílání československého rozhlasu

Martin Franc: Republikánský luxus? Příklad „haute cuisine“ za První republiky

Tereza Kopecká: Nemoc a smrt v Praze po vzniku 1. ČSR: Souvislost s životní a hygienickou úrovní obyvatelstva

Pavlína Vogelová: Fotograf amatér v genezi české meziválečné fotografie

 

16:45-17:00 přestávka

 

17:00-18:30

Sekce B6: Uchovávající republika: změny a vize v archivnictví a památkářství II

Eva Drašarová – Kristina Uhlíková (garantky)

 

Marek Krejčí: Budování národního kulturního  dědictví ve světle praxe předpisů o vývozu  památek (1918-1938)

Kristina Uhlíková: Historická šlechtická sídla a první pozemková reforma

Kristýna Kaucká: Osudy archivů šlechtických velkostatků při první pozemkové reformě (1918-1938)

 

 

Přihlášky

Přihláška k účasti bez příspěvku - přihlašování je možné do 25. října 2018

 

Kontakt:

jan.kober@ilaw.cas.cz ; vit.strobach@ilaw.cas.cz