Tematický okruh F

Právněteoretické, filosofické a politické rámce

 

Sekce F1: Nová ústavněprávní řešení ve středoevropských ústavách a praxi 20. let

Převratné státní a politické změny, zahájené na podzim roku 1918, vedly ke vzniku dlouhé řady ústavních zákonů, mnohdy nejprve formulovaných jako provizorní a posléze i jako dlouhodobé. Tyto nové ústavy přinesly řadu nových ústavněprávních řešení, nemajících dosud na území středoevropských států vesměs přímé předchůdce. Mnohá řešení byla s různými úpravami převzata z ústav jiných států, zvláště pak republikánských, ze starších neuskutečněných návrhů nebo z odborných či politických spisů a politických programů. Vedle obecných úvah, zda zavést republiku či podržet monarchii, bylo tématem hledání způsobu transformace pravomocí dědičné hlavy státu do prostředí republikánského zřízení. Vyvstala otázka vzájemného postavení vlády a parlamentu, popřípadě i otázka zachování a způsobu volby horních komor. Požadavky na demokratizaci vyústily ve snahy o výraznější účasti občanů na rozhodování (např. lidová iniciativa, referendum). Rovněž soudní rozhodování prodělávalo svůj nový vývoj. Sekce uvítá právněhistorické, historické a politickovědní příspěvky.

Ivan Halász – Václav Pavlíček (garanti)

 

Sekce F2: Povaha práva očima středoevropské právní teorie a právní filosofie dvacátých let

Pro právní teorii a filosofii byl přelom XIX. a XX. století obdobím hledání východisek z přirozenoprávního myšlení, projevujícím se řadou nových přístupů. Společenský pohyb po první světové válce byl mohutným impulsem zvláště pro hledání racionální koncepce práva. Vliv tehdejší německé právní teorie nacházel ohlas u řady českých filosofů a právních teoretiků, kteří vznikem nových českých univerzit získali vhodné institucionální zázemí. Nové směry právní teorie však nebyly přijímány jednoznačně a byly mnohými nahlíženy kriticky. Napětí mezi různými myšlenkovými pojetími práva zůstalo dlouhodobou součástí meziválečné středoevropské i české právní vědy. Sekce bude tématicky zaměřena především na tato témata a další otázky spojené s českou a středoevropskou recepcí kantovské a novokantovské filozofie na půdě filosofie a právní filosofie 20. let, na normativní teorii práva a její kritiku v dobovém českém a středo-evropském právní myšlení a na postavení brněnské školy právní teorie při formování nového československého právního řádu.

Tatiana Machalová (garantka)