Projekt "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?"

O projektu

Grantový projekt GA ČR č. 14-32244S "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?" probíhal v letech 2014 - 2016. Přehled všech výsledků projektu je zde.

 

ARCHIV:


> Červen 2018: VYDÁNA ZÁVĚREČNÁ KNIHA TRIYPTYCHU O PRÁVU NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a CELÝ TRIPTYCH VYDÁN TISKEM <

H. Müllerová: Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018, 236 s. ISBN 978-80-87439-34-0, 978-80-87439-35-7 (e-kniha).

Obálka Právo na ŽP KomparaceKniha v první části představuje výsledky hlubší analýzy ústavního zakotvení, výkladu a dosavadní aplikační praxe práva na životní prostředí ve Francii, Belgii, Finsku, Španělsku a Portugalsku. U každé z porovnávaných zemí si všímá způsobu ústavní formulace práva a jeho pozice v ústavním řádu dané země, otázky povahy  práva a jeho přímé či nepřímé dovolatelnosti včetně případného vývoje výkladu těchto otázek před soudy, a dává příklady konkrétních kauz řešených na základě práva na životní prostředí, pokud jsou k dispozici.

V druhé části kniha shrnuje současný spíše neutěšený stav uplatňování práva na příznivé životní prostředí založeného článkem 35 české Listiny základních práv a svobod a staví možný model jeho budoucího prosazování. Východiskem pro tento budoucí model je autorce fakt umístění práva na příznivé životní prostředí v českém ústavním systému mezi základní práva hospodářská, sociální a kulturní. Proto analyzuje interpretační přístupy vyvinuté pro tuto skupinu práv Ústavním soudem ČR, zkoumá jejjich aplikovatelnost na oblast životního prostředí, která je v mnohém specifická,  a dospívá k návrhu půdorysu pro výklad práva na příznivé životní prostředí, tvořenému vymezením jeho esenciálního jádra, typologií zásahů do něj a aplikací modifikovaného testu racionality při jeho přezkumu.

E-kniha je ke stažení zde

Box Právo na ŽP TriptychTriptych knih o právu na příznivé životní prostředí byl vydán v tištěné podobě v papírovém boxu (zde).

 

 

 

 

 

 

 


> Květen 2018: PUBLIKOVÁN ČLÁNEK o právu na životní prostředí a proporcionalitě <

V čísle 2/2018 časopisu The Lawyer Quarterly byl publikován článek řešitelky projektu H. Müllerové s názvem "Right to Environment, Balancing of Competing Interests and Proporcionality".

Článek je dostupný zde.

 


> Prosinec 2016: VYDÁNA KNIHA KOLEKTIVU AUTORŮ <

 H. Müllerová a kol. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. 288 s. ISBN 978-80-87439-29-6.

Obálka Právo na ŽP InterpretaceZákladní právo každého na příznivé životní prostředí je součástí české Listiny základních práv a svobod již od roku 1993, avšak po řadu let téměř nebylo využíváno. Autorský kolektiv pod vedením Hany Müllerové reaguje na nedávnou změnu soudní interpretace tohoto práva, k níž došlo díky nálezu Ústavního soudu z r. 2014. Ten posunul výklad tohoto práva novým směrem a otevřel možnosti jeho širšího využívání ve prospěch ochrany životního prostředí, zejména ze strany ekologických spolků. Tento impuls vedl autory k novému a hlubšímu promýšlení smyslu, obsahu a způsobu vymáhání tohoto práva, které se snad nyní bude moci stát reálným právním nástrojem k posílení ochrany životního prostředí.

Kniha pokrývá nejprve obecné otázky zakotvení práva na příznivé životní prostředí, včetně antropocentrického vs. ekocentrického přístupu k němu, problematiky fyzických a právnických osob jako jeho subjektů či tzv. jeho esenciálního obsahu. Poté se autoři věnují vybraným specifickým problémům, jako je například využitelnost práva na příznivé životní prostředí v ochraně klimatu, úloha environmentálních spolků v jeho vymáhání nebo jeho vztah k právu na soukromí v kontextu nové právní úpravy kontroly kotlů v domácnostech; díky závěrečné kapitole si pak čtenář může učinit obrázek o zakotvení a současném stavu vymáhání práva na příznivé životní prostředí ve Slovenské republice.

Kniha byla vydána v rámci řešení grantového projektu GA ČR č. 14-322S "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?"

E-kniha je ke stažení zde.> Leden 2016: VYDÁNA KNIHA < 

H. Müllerová: Právo na životní prostředí: Teoretické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015, 125 s.

Obálka Právo na ŽP TeorieTato publikace předkládá téma základního práva na životní prostředí z perspektivy teorie lidských práv. Zabývá se například otázkami, zda lidské právo na životní prostředí může existovat, tj. zda může být ospravedlněno jako součást katalogu lidských práv, jaká je jeho pozice v systému lidských práv, či zda a jak lze v jeho konstrukci vyřešit problém konfliktu mezi antropocentrickým a ekocentrickým přístupem. Do větší hloubky u nás vůbec poprvé rozpracovává princip udržitelnosti a problém mezigenerační spravedlnosti, jakožto navrhované součásti tohoto lidského práva. 

Publikace byla vydána v rámci řešení grantového projektu GA ČR č. 14-322S "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?".

Kniha je k dispozici ke stažení v elektronickém formátu v sekci webu ÚSP  "Vydané knihy" (zde). >  Říjen 2015: CALL FOR PAPERS  <

Dne 16. října 2015 pořádal Ústav státu a práva AV ČR konferenci na téma Základní lidské právo na příznivé životní prostředí (bližší informace, program a fotogalerie viz níže). Na toto téma nyní začínáme připravovat knihu, do níž zveme též autory, kteří se konference zúčastnili bez příspěvku, případně i další zájemce.

Uvítáme kapitoly týkající se možností využití nástrojů lidských práv pro ochranu životního prostředí obecně a lidského práva vztaženého ke kvalitě nebo k ochraně životního prostředí zvláště (jeho smysluplnosti, obsahu, vymahatelnosti), a interpretačních přístupů k čl. 35 odst. 1 české Listiny základních práv a svobod (zejména ve světle otázky, jak dosáhnout toho, aby toto ústavní právo mohlo být reálným přínosem pro ochranu životního prostředí), případně dalších souvisejících úprav, např. správního soudnictví. (Předmětem zájmu chystané publikace nebudou procesní environmentální práva.)

Vydavatelem knihy bude Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., jenž si vyhrazuje právo rozhodnout, které kapitoly budou do knihy zařazeny, a u přijatých kapitol případně doporučit úpravy rozsahu či obsahu. Z toho důvodu doporučujeme případným zájemcům, zajména těm, kdo se neúčastnili konference, zaslat nejprve návrh tématu spolu s anotací plánované kapitoly ke konzultaci editorce knihy Haně Müllerové na adresu mullerova@ilaw.cas.cz. Bližší informace o formálních požadavcích na rukopis včetně způsobu citací tamtéž.

 (Možnost zasílání kapitol byla již ukončena.)
>  Říjen 2015: KONFERENCE  <

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., pořádá jednodenní konferenci na téma

Základní lidské právo na příznivé životní prostředí,

která se bude konat dne 16. října 2015 od 10 hodin 
v Praze, v hlavní budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1
sál č. 206 (2. patro)

Konference bude zaměřena na základní lidské právo vztažené ke kvalitě nebo k ochraně životního prostředí, a to jak z teoretického hlediska, tak z pohledu situace v České republice. K řešení se nabízejí například otázky možnosti využití nástrojů lidských práv pro ochranu životního prostředí obecně a lidského práva vztaženého ke kvalitě nebo k ochraně životního prostředí zvláště (jeho smysluplnosti, obsahu, vymahatelnosti), zhodnocení vývoje interpretace a dosavadní aplikace čl. 35 odst. 1 Listiny, včetně významu nálezu Ústavního soudu čj. I. ÚS 59/14 ze dne 30. 5. 2014, či výhledů do budoucna – jak toto právo interpretovat a jak dosáhnout toho, aby mohlo být využíváno a mohlo být reálným přínosem pro ochranu životního prostředí. Těžiště konference bude tedy spočívat spíše v hmotném právu na životní prostředí než v oblasti procesních environmentálních práv, kterým již byla v posledních letech určitá pozornost věnována.


 
Program konference:

9:30 – 10:00             Registrace účastníků
10:05                        Zahájení konference a úvodní slovo
JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
 

10:15 – 12:00             Dopolední blok 
                                   Moderuje: Hana Müllerová 
 
Judikatorní inspirace k úvahám  o nositelích a rozsahu práva na příznivé životní prostředí  
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.  (Ústavní soud ČR a PF MUNI)

Právo na příznivé životní prostředí a právnické osoby 
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.  (PF UK)

Právo na příznivé životní prostředí jako legitimační faktor - ochrana práva na příznivé životní prostředí ve správní a soudní praxi 
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.  (Nejvyšší správní soud a PF UPOL)

Diskuse
 
12:00 – 13:00             Přestávka na oběd 
                                   (Studené občerstvení)
 


13:00 – 14:40             Odpolední blok I  
                                    
Moderuje: Michal Sobotka

Právo na příznivé životní prostředí a zajištění jeho dosažitelnosti v českém právu 
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (PF MUNI)

Spolky a opatření obecné povahy v oblasti životního prostředí  - současný stav a perspektivy 
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (PF MUNI)

Právo na priaznivé životné prostredie - Vývoj, interpretácia a prístup slovenskej právnej vedy a aplikačnej praxe 
JUDr. Michal Maslen, Ph.D (Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě)

Kolektivní rozměr práva na příznivé životní prostředí 
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. (PF UK)

Diskuse
 
14:40 – 15:00             Přestávka na kávu
 

15:00 – 16:40             Odpolední blok II   
                                   Moderuje: Karolina Žákovská

Globální oteplování v reflexi ústavně garantovaného práva na příznivé životní prostředí 
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.  (PF MUNI)

Přeshraniční dosah environmentálních práv  
Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.  (PF MUNI a NSS)

Právo na příznivé životní prostředí a Aarhuská úmluva 
Mgr. Pavel Černý (Frank Bold) 

Meze práva na příznivé životní prostředí na příkladu ochrany ovzduší 
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. (PF UK)

Diskuse
 

16:45                          Zakončení konference

 
 

Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlašovat na adrese ilaw@ilaw.cas.cz. Konferenční poplatek není vypsán.


Konference je součástí řešení grantového projektu GA ČR č. 14-3224S "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?". 
FOTOGRAFIE Z KOFERENCE:

Foto konference 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-Konference-PŽP-02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Miloslava Hálová

 


Grantový projekt GA ČR č. 14-32244S "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?"