Projekt "Collective Redress" Kolektivní nástroje právní ochrany v situacích hromadné újmy v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitele

O projektu

Project supported by

Projekt "Progress in collective redress mechanisms in environmental and consumer mass harm situations" je podporován Mezinárodním Visegradským fondem. Probíhá od 1. února 2018 do 31. července 2019 a je věnován tématu možnosti zavedení a fungování kolektivních nástrojů právní ochrany v situacích hromadné újmy resp. porušení právních předpisů v oblastech životního prostředí a ochrany spotřebitele. Projekt bude věnovat zvláštní pozornost roli nevládních organizací v obou oblastech - environmentální i spotřebitelské, a proto do řešení zapojuje zástupce takových organizací ze všech zamí Visegradské čtyřky. Kromě nich se projektu účastní právní experti oblasti ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele.

 

Hlavní cíle projektu

Následky porušování předpisů v oblasti životního prostředí a nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům mohou dopadat na značné množství osob a působit hmotné škody (byť škoda způsobená každé jednotlivé osobě může být i marginální). Možnost zapojení environmentálních a spotřebitelských organizací do žalob nebo jiných právních prostředků ochrany lze vidět jako klíčový prvek dostupného a účinného vymáháních zakotvených práv. Navzdory existenci právních požadavků evropského práva v obou oblastech jsou mechanismy právní ochrany ve všech zemích Visegradské čtyřky nedostatečné: z důvodu vysokých soudních poplatků a vysokého rizika neúspěchu, stejně jako chybějících procesních rámců je účast nevládních organizací omezená a právo na přístup ke spravedlnosti není dostatečně zajištěno.

Hlavním cílem našeho projektu je vyplnit legislativní mezery a připravit procesní normy civilního řízení v zemích V4 pro možnost řešení ekologických i spotřebitelských škod dopadajících na větší množství osob, za účelem zlepšit přístup ke spravedlnosti. Za důležitý prvek sloužící k posílení práv v obou oblastech považujeme účast nevládních organizací (spolků), která by měla být posílena. V rámci projektu  plánujeme shromáždit a srovnat zkušenosti environmentálních a spotřebitelských organizací v zemích Visegradské čtyřky. Budeme analyzovat hlavní mezery stávajícího stavu z hlediska právní úpravy i jejího výkladu a navrhovat vylepšení. Vzájemná komparace jednak mezi čtyřmi zeměmi s podobnou právní tradicí a jednak mezi dvěma oblastmi, u nichž obou existuje "slabší strana", jejíž ochrana se typicky zvyšuje při využití kolektivních nástrojů ochrany, dává možnost využít synergií a  pozitivních zkušeností nabytých v jedné oblasti i jinde a vylepšit tak celkovou situaci směrem k účinnější implementaci práv.

 

Způsob řešení

 Projekt bude zahrnovat část týkající se občanské společnosti a část právní. První část se bude soustředit na aktivity a  právní možnosti nevládních organizací v oblastech ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele. Organizace, které jsou partnery projektu, budou prezentovat své zkušenosti a poznatky a identifikovat problémová místa právní úpravy. Budou také modelovat představy o budoucích možnostech svého angažování v kolektivních mechanismech ochrany práv. V právní části budou právní experti ze zúčastněných zemí a obou oblastí  analyzovat a hodnotit stávající právní úpravu kolektivních nástrojů ochrany, resp. jejich absenci, na národní úrovní i ve světle požadavků evropského práva a judikatury. Výsledkem by měl být soubor navrhovaných opatření pro jednotlivé národní legislativy. Vedlejším efektem spolupráce by mělo být i založení užších vazeb mezi experty z oblasti ochrany životního prostředí a oblasti ochrany spotřebitele, které mohou vést ke vzájemnému recipročnímu obohacování o nové přístupy k řešení problematik, které mají  podobné prvky.

 

Detailněji k souvislostem řešené problematiky zde.