Aarhus Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování: implementace Aarhuské úmluvy

Aarhus

Aktuálně - novela zákona EIA:


Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, jejíž rozbor byl jedním z hlavních témat knihy "Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR" (viz níže), byla schválena a vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 39/2015 Sb. Účinnost novelizace nastává k 1. dubnu 2015.

Konstatujeme, že schválené znění novely se v žádném z podstatných bodů neodchyluje od vládního návrhu, který byl podkladem pro zpracování uvedené publikace. Ta je tedy plně použitelná i nyní, s výjimkou následujícího:

1. Ve schváleném znění byly oproti vládnímu návrhu zkráceny některé lhůty, a to lhůta pro zpracování zjišťovacího řízení (ze 60 dnů na 45 dnů) a lhůta pro rozhodnutí soudu o žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních (ze 150 dnů na 90 dnů).
[Zejm. str. 45 knihy]

2. "Pozitivní závěr" zjišťovacícho řízení (tj. závěr, že záměr má být posuzován) měl mít podle vládního návrhu formu usnesení, ve schváleném znění má pouze podobu "písemného závěru".
[Zejm. str. 38 knihy]

3. Žaloba ze strany dotčené veřejnosti - "etablovaných" ekologických spolků proti "negativnímu závěru" zjišťovacího řízení (tj. rozhodnutí o tom, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány) měla mít podle vládního návrhu podobu žaloby k ochraně veřejného zájmu podle § 66 s.ř.s., zatímco ve schváleném znění má formu (správní) žaloby proti tomuto rozhodnutí, přičemž je zde založena fikce, že tato dotčená veřejnost "má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, zkrácena" (viz § 7 odst. 9). Obdobné řešení bylo zvoleno u žaloby proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení (viz § 9d odst. 1).
[Zejm. str. 45 a 65 knihy]

4. Oproti vládnímu návrhu není již součástí schváleného znění ustanovení, které bránilo vydání a vykonání rozhodnutí o umístění nebo provedení záměru (v případě žaloby proti negativnímu rozhodnutí ve zjišťovacím řízení), resp. rozhodnutí v navazujících řízeních (v případě žalob proti rozhodnutím v navazujících řízeních), dokud není vydáno pravomocné rozhodnutí soudu o žalobě. Rovněž odkladný účinek nebude přiznáván vždy a bez dalšího, jak předpokládal vládní návrh, nýbrž na základě posouzení soudem.
[Zejm. str. 45 a 64 knihy]

 
Archív - e-kniha o implementaci Aarhuské úmluvy v ČR:

Na téma účasti veřejnosti a implementace Aarhuské úmluvy v ČR byla v prosinci 2014 vydána publikace, která se věnuje mimo jiné obsahu připravované novely zákona o posuzování vlivů. Kniha autorek H. Müllerové a P. Humlíčkové s názvem "Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR" je k dispozici v ke stažení zdarma ze sekce "Vydané knihy"  zde 
 


PREZENTACE ze seminářů o implementaci Aarhuské úmluvy 
konaných v listopadu a prosinci 2014 ve formátu pdf ke stažení zde:
Prezentace_Aarhus.pdfArchiv - semináře o implementaci Aarhuské úmluvy:

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR

připravuje sérii vzdělávacích seminářů

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování
– jak dostát požadavkům Aarhuské úmluvy


Semináře budou komentovat mimo jiné nadcházející velkou novelizaci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, která nejen zásadně mění koncepci procesu posuzování vlivů, ale rovněž nově otevře řadu řízení týkajících se životního prostředí účasti veřejnosti.

Zvláštní pozornost je věnována účasti veřejnosti
  • v procesu posuzování vlivů,
  • v procesech podle stavebního zákona,
  • ve správních řízeních s environmentálním prvkem,
  • ve správním soudnictví.Semináře se budou konat v sídle AV ČR (Národní 3, Praha 1) ve dnech
 
21.11. 2014  10:00 -14:00 h (sál 205, max. 40  kapacita účastníků),

28.11. 2014  11:00 - 15:00 h (sál 205, max. kapacita 40 účastníků),

1. 12.  2014  10:00 - 14:00 hodin (sál 108, max. kapacita 35 účastníků) a

5. 12. 2014  11:00 - 15:00 hodin (sál 205, max. kapacita 40 účastníků).

(Poznámka: ve všech termínech bude totožná náplň semináře.)
 


Přednášející:
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. - Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. - Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta UK v Praze

 
K účasti na semináři je třeba se přihlásit na adrese mullerova@ilaw.cas.cz. Do přihlášky prosím uveďte jméno a příjmení, Vaši instituci, kontaktní e-email a preferovaný termín. Přihlášení je závazné. Účast na semináři nepodléhá poplatku.
Semináře jsou určeny primárně pro soudce správních soudů a pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří aplikují příslušnou právní úpravuProto budou místa na seminářích rezervována přednostně pro ně; ostatní zájemci (např. zástupci ekologických nevládních organizací nebo osoby provádějící posuzování vlivů) se mohou rovněž předběžně přihlašovat, ale s tím, že podle pořadí přihlášených jim budou nabídnuta neobsazená místa cca týden před konáním semináře.

Foto ze semináře: