Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Akce


CLASS online / Radovan Kubáč: Veřejná podpora a boj s klimatickou změnou

29. 6. 2021

Radovan Kubáč je advokát a přední český odborník na problematiku veřejné podpory. Ve své přednášce nejprve shrnuje podstatu právní úpravy veřejné podpory a poté vysvětluje vazby mezi regulací veřejné podpory a opatřeními zaměřenými na klimatickou mitigaci a adaptaci. Věnuje se jmenovitě roli veřejné podpory při plnění klimatických cílů, kompenzacím pro provozovatele při útlumu fosilních zdrojů, evropským unijním aspektům regulace veřejných podpor obnovitelných zdrojů a také novému kontextu, které do celé oblasti vnáší Zelená dohoda pro Evropu.

Záznam přednášky můžete shlédnout na našem Youtube kanálu: video.

 


CLASS online / David Hanslian: Možnosti a limity využití větrné energie v ČR

21. 6. 2021

David Hanslian působí v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a dlouhodobě se věnuje problematice klimatologie větru, zpracování větroměrných dat, tvorby a analýzy větrných map a obecně problematice větrné energie. Ve své přednášce vysvětluje, jak fungují větrné elektrárny, jak mohou přispívat ke klimatické mitigaci, ale zejména, zda a kde lze více využít větrnou energii v České republice, jaké jsou limity jejího většího rozvoje a proč je tato forma obnovitelné výroby energie u nás zatím málo využívána.

Záznam přednášky můžete shlédnout na našem Youtube kanálu: video.


Online přednáška Prof. Mary Wood z University of Oregon: Atmospheric Trust Litigation Against Governments to Force Action on Carbon Reduction

11. 5. 2021

Professor Wood will describe lawsuits filed against governments in the U.S. and across the world to force carbon emissions reduction.  She will compare judicial approaches between courts in various countries.  She will emphasize the role of science in these lawsuits and define a productive judicial role in verifying appropriate climate targets for nations irrespective of political commitments.

Mary Christina Wood is a Philip H. Knight Professor of Law at the University of Oregon and the Faculty Director of the law school's nationally acclaimed Environmental and Natural Resources Law Center.  She is an award-winning professor and the co-author of leading textbooks on public trust law and natural resources law.  Her book, Nature's Trust: Environmental Law for a New Ecological Age (Cambridge University Press), sets forth a new paradigm of global ecological responsibility.  She originated the legal approach called Atmospheric Trust Litigation, now being used in cases brought on behalf of youth throughout the world, seeking to hold governments accountable to reduce carbon pollution within their jurisdictions.  She has developed a corresponding approach called Atmospheric Recovery Litigation, which would hold fossil fuel companies responsible for funding an Atmospheric Recovery Plan to draw down excess carbon dioxide in the atmosphere using natural climate solutions.   Professor Wood is a frequent speaker on climate issues and has received national and international attention for her sovereign trust approach to global climate policy.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. 5. od 17 hodin. V případě zájmu o účast prosím napište na class@ilaw.cas.cz.

AKTUALIZOVÁNO: Záznam přednášky je dostupný ke shlédnutí na našem Youtube kanálu: zde.

 


Záznam přednášky Terezy Snopkové: Nástroje pro oběhové hospodářství

7. 5. 2021

Záznam přednášky členky našeho týmu Terezy Snopkové z 29. dubna 2021 na téma oběhového hospodářství. Přednáška nejprve vysvětluje, co je podstatou oběhového hospodářství a čím se tento koncept liší od dřívějšího pojetí odpadového hospodářství - od lineárního modelu. Objasňuje také, v čem spočívají souvislosti  mezi oběhovým hospodářstvím a klimatickou problematikou. Následně shrnuje dosavadní vývoj koncepčního a legislativního zavádění oběhového hospodářství na úrovni Evropské unie a v České republice, kde se věnuje zejména nové legislativě (tzv. balíček oběhového hospodářství) a jednotlivým typům nástrojů, které tato legislativa využívá.

Záznam přednášky můžete shlédnout na našem Youtube kanálu: video.


Mezioborová debata: O klimatickém případu Lliuya vs RWE z pohledu fyzické geografie, geologie a práva

22. 4. 2021

Německé soudy již 5 let řeší první mezi-kontinentální klimatickou žalobu založenou na odpovědnosti za škodu. Jde o jednu z nejzajímavějších probíhajících klimatických litigací vůbec. Peruánský farmář a horský průvodce pan Lliuya se soudí s německým koncernem RWE o náhradu části nákladů na vybudování zajištění ledovcového jezera nad jeho městem kvůli tomu, že vlivem globálního oteplování přibývá v jezeře voda z tajícího ledovce a hrozí zaplavení města. RWE je přitom významným producentem skleníkových plynů, a tedy jedním z původců klimatické změny. V záznamu z mezioborové debaty CLASS uslyšíte přednášky fyzického geografa a geoekologa Adama Emmera a geologa Jana Klimeše o dějišti případu - lokalitě ledovcového jezera Palcacocha a města Huaraz, a poté přednášku a vedoucí CLASS Hany Müllerové o právních aspektech případu.

 Záznam přednášky můžete shlédnout na našem Youtube kanálu: video


Záznam přednášky Zuzany Vrbové: Energetika a možnosti její dekarbonizace

11. 4. 2021

Záznam přednášky členky našeho týmu Zuzany Vrbové z 9. dubna 2021 na téma právních aspektů dekarbonizace energetiky. Přednáška se věnuje výzvám dekarbonizace energetiky v kontextu jejích českých specifik a shrnuje její právní rámec v unijním a českém právu. Poté vysvětluje, v čem je jádro problému obnovitelných zdrojů energie a objasňuje podstatu konceptu energetické účinnosti.  V závěru se věnuje ekonomickým nástrojům v oblasti klimatu, včetně uhlíkové daně a systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

 Záznam přednášky můžete shlédnout na našem Youtube kanálu: video.


CLASS online / Romana Březovská: Klimatická adaptace

23. 3. 2021

Online hostem Centra CLASS byla Romana Březovská, expertka na klimatickou adaptaci z Asociace pro mezinárodní otázky. Romana Březovská studovala mezinárodní vztahy v Praze a International Public Management v Paříži. V letech 2019 a 2020 zastupovala v rámci své pozice na Ministerstvu životního prostředí Českou republiku na mezinárodních vyjednáváních v oblasti klimatické adaptace. Tématu adaptace na změnu klimatu především v mezinárodním kontextu se věnuje dlouhodobě, v současné době v organizacích Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a CI2.

Ve své přednášce Romana Březovská vysvětluje nejprve podstatu klimatické adaptace a přináší o ní aktuální fakta. Poté dává adaptační procesy do souvislosti se závazky z Pařížské dohody a s legislativou EU - představuje též novou Adaptační strategii EU z února 2021.

Záznam přednášky můžete shlédnout na našem Youtube kanálu: video.

 


Záznam přednášky Hany Müllerové: Lidská práva a klimatická změna

9. 3. 2021

Záznam interního online semináře CLASS ze 4. března 2021 na téma Mohou lidská práva pomoci při řešení klimatické změny? Hana Müllerová v přednášce vysvětluje vazby mezi lidskými právy a klimatickou krizí. Ukazuje, že najít pevný právní podklad pro tyto vazby není snadné v klimatickém právu ani v mezinárodním právu lidských práv. Dovozuje, že státům vyplývají ze stávajících lidských práv (jako je právo na život nebo právo na zdraví) určité povinnosti v oblasti ochrany klimatu, ale zároveň dokládá, jak obtížné je při zohlednění specifik klimatu tyto lidskoprávní nástroje použít. 

 

Záznam přednášky můžete shlédnout na našem Youtube kanálu: video.

 


CLASS online / Michaela Pixová: Aktivismus a věda

4. 3. 2021

Naším online hostem byla RNDr. Michaela Pixová, Ph.D., s tématem vztahu mezi vědou a aktivismem. M. Pixová vystudovala sociální geografii. Své těžiště postupně přesunula z akademické sféry (působila na Fakultě sociálních věd UK) do oblasti aktivismu. V současné době je komunikační koordinátorkou Klimatické koalice.

Ve své přednášce Aktivismus a věda se zamýšlí nad otázkou, proč má aktivismus v Česku spíše špatnou pověst, a jak je to se vztahem mezi aktivismem a vědou. V zahraničí se vědci v oblasti klimatických věd i jiných oborů častěji než u nás angažují k šíření svých poznatků  do médií i vůči politikům. U nás jsou naopak velmi zdrženliví, zvláště s poukazem na potřebu udržet si nestrannost a apolitičnost. Má platit, že věda je vůči aktivismu v opozici, nebo mohou a mají obě sféry spolupracovat, aniž by se vědci měli bát o ztrátu své důvěryhodnosti?

Záznam přednášky můžete shlédnout na našem Youtube kanálu zde

 


Záznam přednášky Moniky Feigerlové: Kolize klimatických opatření s investičním právem

27. 2. 2021

Na náš Youtube kanál jsme umístili záznam dalšího interního online semináře CLASS, tentokrát na téma Kolize klimatických opatření s investičním právem. Monika Feigerlová v přednášce uvádí, jak souvisí ochrana mezinárodních investic s ochranou klimatu. Zmiňuje se o Evropské energetické chartě a dalších smlouvách k ochraně investic a vysvětluje, proč mohou být tyto smlouvy překážkou pro opatření zaváděná k ochraně klimatu. Věnuje se i otázce, jaké dopady má právní režim ochrany investic a ochrany vlastnictví ve sféře podpory obnovitelných zdrojů energie nebo útlumu uhlí. Nakonec uvažuje, jaký vývoj lze v oblasti práva ochrany zahraničních investic očekávat, vzhledem k tomu, že se z řady důvodů může jevit jako zastaralý a nevyhovující. Přednášku si můžete pustit zde.

 


Záznam přednášky Evy Balounové: Klimatická litigace

11. 12. 2020

Na našem nově zřízeném youtubovém kanálu jsme zveřejnili první přednášku. Je to výklad Evy Balounové o klimatických litigacích, o jejich typovém rozdělení a přínosech pro ochranu klimatu v různých regionech světa. Jde původně o interní seminář našeho týmu, kdy se vzájemně seznamujeme s tématy, která studujeme. Pokud bude pokračovat nepříznivá pandemická situace, při níž osobní účast na workshopech a konferencích není možná, určitě se můžete těšit na alespoň virtuální setkávání s námi v podobě záznamů webinářů či přednášek našich hostů a později i na živě streamované akce.

 


Webinář Komise pro životní prostředí AV ČR o adaptaci měst na klimatické změny

5. 11. 2020

Ve středu 11. listopadu od 13 do 16 hodin se uskuteční další z odborných seminářů Komise pro životní prostředí AV ČR, který bude vzhledem k situaci pořádán online přes platformu Zoom. Tentokrát je jeho tématem klimatická změna, konkrétně s ohledem na adaptaci měst. Budete moci vyslechnout příspěvky o spolupráci evropských měst v oblasti klimatické adaptace a o adaptaci Prahy, o reakcích na klimatickou změnu z pohledu sociologie, o mikroklimatických modelech, o praktických zkušenostech s adaptací měst, a o udržitelné mobilitě ve městech. Webinář uvede Hana Müllerová. Údaje pro připojení  přes Zoom naleznete v přiložené pozvánce. Z webináře bude pořizován záznam, který bude možno shlédnout i dodatečně (link doplníme po konání akce).

AKTUALIZACE 18. 11. 2020: videozáznam z webináře „Klimatická změna: role měst“,který se konal 11. 11., byl umístěn na stránky Komise pro životní prostředí AV ČR. Je dostupný pod stránkou pomocných orgánů AR – záložka Komise pro životní prostředí – Semináře KŽP.

 


Webinář o klimatických žalobách

29. 10. 2020

Ve středu 4. listopadu od 18 h pořádá spolek Klimatická žaloba webinář, v němž bude Hana Müllerová hovořit o klimatických litigacích. Vysvětlí, jaký je smysl klimatických žalob, v čem se v tomto směru liší Evropa od USA („ráje“ žalob všeho typu), jaké jsou obvyklé cíle žalobců, proti komu žaloby míří, jaké přímé a nepřímé efekty mohou vyvolat, v čem jsou potenciální přínosy a slabiny klimatických žalob a jakou roli mohou hrát v ochraně klimatu soudy. Zveme Vás ke sledování. Aktualizováno: Záznam webináře je dostupný ke shlédnutí i dodatečně na tomto linku.

 


Pozvánka na přednášku Vojtěcha Vomáčky, hosta CLASS: Nesnesitelná lehkost klimatické litigace

25. 6. 2020

První prezenční veřejnou akcí Centra pro klimatické právo a udržitelnost po uvolňování koronavirových opatření je přednáška našeho hosta JUDr. Vojtěcha Vomáčky, Ph.D., LL.M., s názvem "Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět". Vojtěch Vomáčka působí na Katedře práva práva životního prostředí a pozemkového práva PF MUNI a jako poradce na Nejvyšším správním soudu. Přednáška se koná ve čtvrtek 25. června od 13 hodin v Ústavu státu a práva AV ČR.

Anotace přednášky: Tzv. klimatické žaloby jsou v posledních letech vděčným tématem zpravodajství, zdánlivě spásným nástrojem řešení klimatické krize, který přinutí politiky jednat a znečišťovatele odpovídat za rapidní změny klimatu. Méně se pozornost zaměřuje na výsledky klimatické litigace a jen výjimečně se soustředí na její možnosti v českém soudním prostředí. Přednáška vedená v neformálním a improvizovaném duchu má sloužit jako intelektuální stimul k odborné diskuzi, zda je možné donutit stát plnit pozitivní závazky v oblasti ochrany klimatu a nakolik je možné odkazovat se na závěry zahraničních soudů, Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.

 


Záznam přednášky Evy Balounové: Pařížská dohoda a ochrana klimatu v kontextu pandemie covid-19

15. 6. 2020

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost vás zve ke zhlédnutí přednášky Evy Balounové ze série Věda na doma AV ČR, tentokrát o mezinárodní klimatické politice, Pařížské dohodě a vlivu pandemie covid-19 na její další vývoj. Přednáška shrnuje historii mezinárodní ochrany klimatu a soustředí se na obsah a cíle Pařížské dohody dojednané v roce 2015. Závěrem přednášky se Eva věnuje očekávanému budoucímu vývoji a tomu, jak jej může poznamenat pandemie covid-19. Přednáška je určena nejen pro studenty SŠ a VŠ, ale i veřejnost. Přednáška byla poprvé vysílána 19. června na YouTube kanálu Akademie Věd, její záznam je nyní dostupný zde.

 


Záznam přednášky Hany Müllerové: Jak po pandemii covid-19 pomoci zachovat cíle ochrany klimatu: Pohled právní, příklad principu zákazu regrese

5. 6. 2020

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost přispělo další přednáškou do série AV  "Věda na doma". Tato přednáška se z převážně teoretického pohledu zamýšlí nad potenciálem využití principu zákazu regrese pro zachování klimatických cílů při obnově ekonomiky. Vysvětluje roli právních principů v právu vůbec, stručně představuje principy uplatňující se v právní ochraně životního prostředí a klimatu, vysvětluje podstatu principu zákazu regrese (tj. zákazu snižovat již jednou dosaženou úroveň ochrany)  a ukazuje, jak je tento princip využíván v několika evropských zemích. Záznam přednášky je ke shlédnutí zde.

 


Záznam přednášky Zuzany Vrbové: Evropská klimatická politika a doba pocovidová

13. 5. 2020

V sérii "Věda na doma" můžete nově zhlédnout přednášku Zuzany Vrbové, členky našeho týmu. Přednáška je věnována tématu evropské klimatické politiky a vlivu covid-19 na její další vývoj. Je určena nejen pro studenty SŠ a VŠ, ale i pro zainteresovanou veřejnost. Zuzana se ve videu soustředí na evropské energeticko-klimatické cíle a legislativu, v závěru se poté věnuje shrnutí současné situace a vlivu krize spojené s covid-19 na další vývoj klimatických politik Evropské unie. Premiérově byla přednáška vysílána 13. května od 13 hodin na YouTube kanálu Akademie věd ČR, vy si můžete její záznam pustit zde.

 


Záznam přednášky Hany Müllerové: Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní i vnitrostátní právo

3. 2. 2020

V rámci Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd ČR se 13. listopadu 2019 uskutečnila přednáška Hany Müllerové Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní. Klimatická změna představuje pro právo extrémně náročnou výzvu, protože vyžaduje regulaci napříč mnoha právními odvětvími a spolupráci mezi státy. Přednáška vysvětlila, které aspekty tohoto teprve se rodícího právního oboru jsou největším oříškem. Upozornila také na několik soudních sporů, které jsou již kvůli klimatické změně vedeny, například na kauzu peruánského farmáře pana Lluiya. Ten se odhodlal kvůli tání ledovce, jehož voda mu hrozí zničit obydlí i pozemky, žalovat německý energetický gigant RWE. Přednáška byla určena pro studenty a širokou veřejnost. Její záznam je možné shlédnout na youtube kanálu Týdne vědy a techniky AV ČR zde.