Právník Scientific Review for Problems of State and Law
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: 221 990 712

Instructions for Authors

  1. Please, send all manuscripts in electronic form to editor’s e-mail address.
  2. Pages of each manuscript are to be numbered and clearly divided into paragraphs and chapters with optional subheadings. Electronic versions of manuscripts must be processed using a standard text editor (such as MS Word).
  3. Notes in manuscripts are to be numbered for the entire text but located at the bottom of the corresponding page as footnotes.
  4. Prior to acceptation manuscripts sent to the editor are subject to a review proceeding.
  5. By submitting a manuscript (author's work protected by copyright) to the editor the author acknowledges that the work will be, after publication in Právník, kept by the Academy of Sciences Library and that unlimited online access to this work will be granted to all Internet users. The author may withdraw his permission to provide online access to his work until the moment his work was accepted for publication. Author's other rights related to the use of the work are not affected by this permission.
  6. Please, address all correspondence for journal Právník to e-mail address pravnik@ilaw.cas.cz, and in all communications always include your contact data.

QUOTATION (CITATION) SAMPLES

Book

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 100–105.

RAUSCHER, R. Staré české právo v Randově díle. Praha: [nákl. vl.], 1943, s. 5.

SOMMER, O. Prameny soukromého práva římského. 2. přepracované vydání. [Praha]: Melantrich, [1946], s. 26.

VOJÁČEK, L. – SCHELLE, K. – KNOLL, V. České právní dějiny. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.

MALÝ, K. – SOUKUP, L. (eds). Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004.

Note:
- permissible is also another variant of writing the author's name: KNAPP, V. The same holds also for citing other sources.
- edition is in general specified only if it is 2nd or later edition, always in the same language as the rest of the document.
- if some information cannot be found omit it. When taking information from another source (e.g. database in a library) use square brackets:

Chapters from books - contribution to a collection - comments 

PAUKNEROVÁ, Monika. Mezinárodní právo soukromé. In: MASOPUST, Zdeněk (ed.). Právo a stát na stránkách Právníka. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 369–370.

ELIÁŠ, K. Komentář k § 20i. In: ŠVESTKA, J. – SPÁČIL, J. – ŠKÁROVÁ, M. – HULMÁK, M.  Občanský zákoník I. § 1–459Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 276.

Articles in journals

ŠTURMA, Pavel. Aplikace pravidel o odpovědnosti států v mezinárodním investičním právu. Právník. 2012, roč. 151, č. 9, s. 958.

Articles in online journals 

DOLEŽAL, Tomáš. Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok: Lze nalézt inspirativní právní transplantát? Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2011, roč. 1, č. 2, [cit. 2012-08-29]. Dostupné z: <http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/8>.

Contribution on the website

KÜHN, Zdeněk. Jak zlepšit české právní informační systémy? In: Jiné právo [online]. 23. 2. 2008 [cit. 2012-08-29]. Dostupné z: <http://jinepravo.blogspot.cz/2008/02/jak-zlepit-esk-prvn-informan-systmy.html>.

Short form citation (when citing the work repeatedly)

KNAPP, V. Teorie práva, s. 249–250.