Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K storočnici medzinárodného leteckého práva (1919–2019)

Ján Klučka
  • Právník 1/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 39-52
  • Rubrika: Stati

V súčasnosti je medzinárodné letecké právo samostatné odvetvie medzinárodného práva, cieľom ktorého je zabezpečovať riadny a bezpečný chod a rozvoj medzinárodného civilného letectva a tak prispievať k jeho ďalšiemu rozvoju. Toto odvetvie zahrňuje komplex medzinárodných mnohostranných, regionálnych a dvojstrannných dohovorov pričom jeho „technickou“ súčasťou sú štandardy a odporúčané postupy Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo. Pri riešení právneho režimu vzdušného priestoru štáty z bezpečnostných dôvodov uprednostnili suverenitu nad svojim vzdušným priestorom, čím došlo k problémom pri poskytovaní komerčných slobôd vzduchu. V dôsledku toho sa bilaterálne dohody o leteckých službách stali na dlhé obdobie prevažujúcou metódou úpravy komerčných slobôd (dnes ich je viac ako 3000). Rozvoj regionalizmu v poslednej štvrtine minulého storočia mal za následok rastúci počet regionálnych dohôd o leteckých službách, pripravených v rámci regionálnych ekonomických organizácií. Pod termínom bezpečnosť civilného letectva (safety) sa dlhé obdobie rozumeli opatrenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo ktorými sa zabezpečovalo, aby civilné lietadlá a pozemné letecké vybavenie neohrozovali životy a zdravie cestujúcich. Vonkajšie hrozby pre bezpečnosť civilného letectva sa vynorili začiatkom 60. rokov a spočívajú v nezákonnom zasahovaní ohrozujúcom bezpečnosť lietadiel ako aj cestujúcich a posádok lietadiel (security). Významnú úlohu v boji proti takýmto aktom zohrala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo, ktorá postupne prijímala bezpečnostné štandardy letištných technických opatrení upravené v Prílohe 17 k Medzinárodnému dohovoru o civilnom letectve, ako aj viaceré medzinárodné dohovory reagujúce na jednotlivé spôsoby ohrozovania bezpečnosti medzinárodného civilného letectva. Širokú medzinárodnú akceptáciu týchto dohovorov potvrdzuje mimoriadne vysoký počet ich zmluvných strán (viac ako 180). Nedielnu súčasť medzinárodného práva leteckého tvoria pravidlá medzinárodného leteckého práva súkromného upravujúce predovšetkým vzťahy neštátnych účastníkov medzinárodnej leteckej dopravy. Ich podstatou je priama úprava pravidiel v medzinárodných dohovorov bez nutnosti použitia vnútroštátnych kolíznych noriem štátov.

Klíčová slova: suverenita štátov nad vzdušným priestorom, komerčné slobody vzduchu, medzinárodné právo letecké verejné a súkromné, bezpečnosť medzinárodného civilného letectva a medzinárodné právo letecké