Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

První setkání se zapsaným mediátorem na základě prostorové analýzy míry jeho využívání v České republice

Lenka Holá – David Fiedor – Martina Urbanová
  • Právník 9/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 876-886
  • Rubrika: Stati

Ve většině evropských zemí je v současné době řešena otázka modernizace justičních systémů, na jejímž základě právo hledá nové možnosti, které by byly alternativou ke standardním soudním postupům. K nim patří i mediace. Původní teoreticko-empirická studie reaguje na naléhavou poptávku po relevantních a aktuálních informacích uplatňování mediace v členských státech Evropské unie. Autoři využívají mezioborového přístupu, ve kterém je uplatněn zejména sociologický a socio-geografický pohled. Specificky se zaměřují na aplikaci institutu prvního setkání se zapsaným mediátorem. Na základě statistických dat získaných od Ministerstva spravedlnosti ČR byla provedena prostorová analýza využívání institutu prvního setkání se zapsaným mediátorem v rámci civilního soudního řízení okresními soudy ČR. Byly vytvořeny mapy poskytující prostorový pohled na jeho distribuci. Pro komplexnější pojetí je autoři doplnili analýzou typů sporů, ve kterém bylo první setkání se zapsaným mediátorem okresními soudy nařízeno. Ukazuje se, že aplikace prvního setkání se zapsaným mediátorem je silně prostorově koncentrována. Současně byly identifikovány některé souvislosti a faktory, které tuto prostorovou diferenciaci podmiňují. V České republice ojedinělý mezioborový zájem o mediaci je výsledkem dlouhodobého výzkumného zaměření pracovníků olomoucké a brněnské právnické fakulty.

Klíčová slova: mediace, zákon o mediaci, první setkání se zapsaným mediátorem, prostorová analýza, okresní soudy