Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Odměna mediátora dle vyhlášky č. 277/2012 Sb. a ekonomická analýza práva

Marcela Fryštenská – Marek Litzman
  • Právník 9/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 865-875
  • Rubrika: Stati

Autoři se zamýšlejí nad praxí a efektivností pravidla, kterým zákonodárce stanovil výši odměny zapsaného mediátora při setkání nařízeném soudem na 400 Kč za každou započatou hodinu. Autoři příspěvku provedli sondáž kvantitativní metodou, kdy byli osloveni všichni zapsaní mediátoři elektronickým dotazníkem s cílem získat data pro hledání odpovědi na otázky: Je pravidlo o výši odměny mediátora efektivní? Přináší užitek sporným stranám? Je motivační pro samotné mediátory? Jaké případné návrhy de lege ferenda by mohly zvýšit efektivnost pravidla o výši odměny mediátora? Na tyto a další otázky se pokouší v příspěvku odpovědět za použití metody ekonomické analýzy práva.

Klíčová slova: mediace, mediátor, ekonomická analýza práva, odměna, optimální odměna, užitek, racionální sporná strana, teorie nabídky, teorie poptávky, dotazníkové šetření