Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Trestný čin poškodzovania veriteľa: komparatívny pohľad

Andrej Beleš
  • Právník 7/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 656-673
  • Rubrika: Stati

V predkladanom článku autor podáva rozsiahly komparatívny prehľad právnej úpravy trestných činov poškodzovania veriteľa na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku. Osobitnú pozornosť venuje alternatívam konania v objektívnych stránkach trestných činov, možnosti postihu poškodzovania veriteľa z nedbanlivosti, ako aj otázkam zániku trestnosti činu. Pre slovenského i českého zákonodarcu formuluje svoje úvahy de lege ferenda.

Klíčová slova: poškodzovanie veriteľa, insolvencia, úpadok, trestný čin, veriteľ, dlžník