Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Nejlepší zájem dítěte

Lenka Westphalová – Renáta Šínová
  • Právník 12/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 1091-1108
  • Rubrika: Stati

Studie se zabývá povahou, interpretací a aplikací pojmu nejlepší zájem dítěte. Vychází z požadavku zvláštní ochrany práv dítěte a současně požadavku určité míry objektivizace neurčitého právního pojmu nejlepší zájem dítěte. Určité problémy výkladu nastávají již při srovnání anglického originálního znění a českého překladu. Na tyto a další problémy se stať zaměřuje, z pohledu aplikačního pak zejména na zjišťování nejlepšího zájmu dítěte v soudním řízení a problémům s tím spojeným. Naše studie ukazuje, že při posuzování a zjišťování nejlepšího zájmu dítěte je nad míru důležité uznávat právo dětí na sebeurčení a umožnit jim participaci na rozhodnutích, která se jich týkají. V neposlední řadě se kriticky vyjadřuje k praxi využívání některých důkazních prostředků.

Klíčová slova: dítě, rodiče, nejlepší zájem dítěte, důkazní prostředky