Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení – mezioborová studie

Žaneta Hoblíková – Jana Kropáčková
  • Právník 10/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 951-970
  • Rubrika: Stati

Problematikou zjišťování a relevance názoru dítěte v soudním řízení, jehož je účastníkem, se zabývá nemálo odborných prací, a to nejen právních, ale i psychologických, případně pedagogických. Tento problém je rovněž dnes a denně prakticky řešen odbornou veřejností z řad soudců, kolizních opatrovníků, advokátů, znalců a v neposlední řadě rodiči a jejich dětmi zejména v opatrovnických řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé. Otázce participace nezletilých dětí na soudních řízeních, která se jich týkají, je v posledních letech nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku věnována čím dál tím větší pozornost. Nezbytnost ochrany práva dítěte být slyšeno přímo před soudem je v poslední době velmi často zdůrazňována zejména v ústavněprávní a též v mezinárodněprávní rovině. Současně by každé opatrovnické řízení mělo sledovat primárně nejlepší zájem dítěte. Ve věcech péče soudu o nezletilé se více než v jakémkoliv jiném právním odvětví setkáváme s neurčitými právními pojmy, k jejichž výkladu mohou být mnohdy velmi nápomocné znalosti a zkušenosti mimoprávní. Cílem tohoto textu je proto propojit poznatky z různých oborů za účelem vytvoření komplexnějšího náhledu na danou problematiku.

Klíčová slova: nejlepší zájem dítěte, právo dítěte být slyšeno, výslech dítěte, vývojová specifika dítěte, psychické potřeby dítěte