Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Nové formy občianskej neposlušnosti v kyberpriestore

Rudolf Kasinec – Ján Šurkala
  • Právník 5/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 437-455
  • Rubrika: Stati

Autori svoju pozornosť upriamili na problém kybernetickej neposlušnosti a haktivizmu v súčasnom svete. Najskôr sa pokúsili odlíšiť kybernetickú neposlušnosť od tradičných foriem občianskej neposlušnosti. Hlavné rozdiely nachádzajú najmä vo vyhýbaní sa trestnej zodpovednosti za protiprávne konanie, v realizovaní týchto aktivít v kyberpriestore a v špecifickej forme „nenásilia“, ktorá je minimálne diskutabilná. Kladú do vzájomnej korelácie anonymitu pri výkone akcií a následné odmietnutie sankcie, ktorá hrozí za toto protiprávne konanie. Autori ďalej tvrdia, že nastolený status quo – kde sú prakticky všetky činy hacktivizmu považované za nezákonné a zároveň veľmi málo z takýchto činov je reálne potrestaných – si zachovali podivnú rovnováhu. Napriek tomu, význam a aktivity predstaviteľov kybernetickej neposlušnosti budú v nasledujúcich rokoch narastať, čo si bude vyžadovať nevyhnutné zásahy i v právnej oblasti.

Klíčová slova: protesty, občianska spoločnosť, kyberpriestor, anonymita, haktivizmus, kybernetická neposlušnosť, kybernetický terorizmus, Anonymous, popkultúra