Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Základné právo na štátne občianstvo podľa ústavného súdu Slovenskej republiky

Ján Drgonec
  • Právník 5/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 417-436
  • Rubrika: Stati

Výslovná a implicitná úprava štátneho občianstva podľa Ústavy Slovenskej republiky. Jednoduché a dvojité štátne občianstvo. Zaručuje Ústava právo na štátne občianstvo? Zaručuje právo na dvojité štátne občianstvo? Historická a komparatívna metóda pri vyvodzovaní dvojitého štátneho občianstva. Posúdenie straty štátneho občianstva Slovenskej republiky v dôsledku prijatia štátneho občianstva cudzieho štátu Európskym súdom pre ľudské práva vo veci István Fehér proti Slovensku a vo veci Erzsébet Dolník proti Slovensku. Je dôvod pre zmenu Ústavy zavedením dvojitého štátneho občianstva?

Klíčová slova: štátne občianstvo podľa Ústavy Slovenskej republiky, jednoduché štátne občianstvo, dvojité štátne občianstvo, právo na štátne občianstvo, základné práva priznané z titulu štátneho občianstva, verejné funkcie späté so štátnym občianstvom