Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právna úprava trestnej súčinnosti formou spolupáchateľstva a účastníctva fyzických osôb v Českej a Slovenskej republike

Remig Kubička
  • Právník 11/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 922-944
  • Rubrika: Stati

Článok sa zaoberá dvomi formami trestnej súčinnosti, a to spolupáchateľstvom a účastníctvom. V úvode vysvetľuje pojmy trestná súčinnosť, účastníctvo v širšom zmysle, spolupáchateľstvo a účastníctvo v užšom zmysle. V prvej kapitole analyzuje historický vývoj právnej úpravy spolupáchateľstva a účastníctva v Českej a Slovenskej republike od odstránenia právneho dualizmu v bývalom Československu až po súčasnosť a porovnáva jednotlivé právne úpravy predmetnej problematiky. V druhej kapitole analyzuje súčasnú právnu úpravu spolupáchateľstva a účastníctva v oboch republikách a porovnáva ich navzájom, ako aj s predchádzajúcimi trestnými zákonmi. Cieľom článku bolo identifikovať problematické časti právnej úpravy spolupáchateľstva a účastníctva v posudzovaných trestných zákonoch. Autor v článku v súlade s vytýčeným cieľom identifikoval problematické ustanovenia a iné nedostatky hodnotených ustanovení trestných zákonov s dôrazom na aktuálnu právnu úpravu. Zistenia môžu byť námetom na odbornú diskusiu zameranú na zhodnotenie dôvodnosti zmeny a doplnenia zákonných ustanovení, ktoré autor identifikoval ako problematické.

Klíčová slova: spolupáchateľstvo, účastníctvo, organizátor, návodca, objednávateľ, pomocník