Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Tretera Jiří Rajmund - Horák Záboj. Církevní právo. Praha: Leges, 2016, 424 s.

Csukás, Adam
  • Právník 10/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 928-932
  • Rubrika: Recenze

Garanti odborov cirkevného a konfesného práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej splnili svoj zámer vydať monografiu, ktorá bude náprotivkom presne pred rokom publikovanejpráce Konfesní právo.V recenzovanom diele podávajú kurz práva cirkevného, teda práva jednotlivých náboženských spoločenstiev – cirkví, predovšetkým katolíckeho cirkevného práva kanonického. Monografia je vrcholným dielom českej vedy cirkevného práva a výsledkomviac než štvrťstoročnej pedagogickej činnosti autorov.

Klíčová slova: církevní právo