Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K německé a švýcarské úpravě zákazu použitelnosti nezákonně získaných důkazů

Herczeg, Jiří
  • Právník 10/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 884-893
  • Rubrika: Stati

Autor se v článku zabývá německou a švýcarskou úpravou zákazu použitelnosti nezákonně získaných důkazů. Autor uvádí, že prokázat vinu obviněného je možné pouze na základě nepochybně zjištěných skutečností a za použití procesních prostředků, které trestní řád umožňuje. Jestliže při prováděnívýslechu obviněného nebo svědka došlo k podstatné vadě, pak taková výpověď nemůže mít důkaznívýznam. Soud k ní nemůže přihlédnout a musí postupovat tak, jako kdyby zde taková výpověď nebyla.Důkazní situace musí odpovídat stavu před započetím procesně neúčinného výslechu. Autor docházík závěru, že důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení je stižen absolutníneúčinností. Poznatky v něm obsažené tedy nelze dále využívat v trestním řízení, a to ani jako operativní informace, na jejichž základě by mohly být opatřeny již procesně bezvadné důkazy.

Klíčová slova: důkaz získaný nezákonně, Německo, protiprávní důkaz, Švýcarsko, zákonnost důkazu