Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pojem pravdy (nejen) v trestním řízení a některé související instituty

Kandová, Katarína
  • Právník 10/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 842-857
  • Rubrika: Stati

Cílem dokazování jakožto „jádra“ každého právního procesu je nepochybně nalezení pravdyo rozhodných skutečnostech, nicméně k jeho dosažení stanovují jednotlivé procesní řády různá pravidla a prostředky. Předkládaný článek přitom pojednává o pojmu pravdy a proceduře jejího hledání především v intencích trestního práva procesního. Předtím však za účelem plausibilního proniknutí do zkoumané problematiky vymezí v obecnostech stěžejní rysy a potažmo i rozdíly mezi procesem dokazování a jeho pilíři – základními zásadami – v civilním (sporném i nesporném) a trestním (angloamerickém a kontinentálním) řízení. Prizmatem těchto obecných poznatků se následně zaměří na recentní rekodifikační návrhy stran zavedení formálního důkazního břemene státního zástupce a posilování kontradiktornosti soudní fáze trestního řízení, přičemž průběžně vylíčí vlastní názor autorky na analyzovanou oblast za současnéhoakcentování pojmu pravdy v trestním řízení.

Klíčová slova: civilní řízení, důkazní břemeno, kontradiktornost řízení, pravda, trestní řízení