Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mosný Peter a kol. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. 2. rozš. vyd. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, 332 s.

Tauchen, Jaromír
  • Právník 9/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 793-795
  • Rubrika: Recenze

Recenzované dílo je kolektivní monografie devíti českých a slovenských právních historiků pod vedením Petera Mosného z Katedry právních dějin Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě, která vyšla již ve druhém rozšířeném vydání. Autoři se v recenzované práci pokouší o analýzu právněhistorické reality sociální doktríny ve 20. století, přičemž se nevěnují jen vývoji na území českých zemí a Slovenska, nýbrž záběr je širší, neboť zahrnuje i sociální zákonodárství sjednoceného bismarckovského Německa po roce 1871, které se stalo vzorem pro další evropské státy. Publikace nepodává komplexní přehled o sociální doktríně ve 20. století, ale na základě dobové literatury a archivních pramenů představuje jen východiska a základní prvky její podstaty. Recenzovaná monografie, ač je to spíše monotematický soubor studií, přináší různé pohledy na sociální realitu konce 19. a první poloviny 20. století a jistě představuje další dobrý krok směrem k poznání historie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Je ji proto možné doporučit všem zájemcům o tuto problematiku.

Klíčová slova: sociální doktrína, sociální politika, základní lidská práva