Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mosný Peter – Laclavíková Miriam. Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do roku 1848). Druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, 134 s.

Vyšný, Peter
  • Právník 8/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 708-710
  • Rubrika: Stati

Poprední odborníci na dejiny štátu a práva na území Slovenska vydali v súvislosti s úspešne skončeným grantovým projektom zameraným na komplexnú reformu výučby dejín štátu a práva dve novátorsky koncipované učebnice dejín štátu a práva na území Slovenska, a to obe v slovenskom i anglickom jazyku. Prvá z týchto učebníc, vydaná v roku 2010, približuje vývoj štátu a práva na území Slovenska od najstarších čias do roku 1848; recenzovaná publikácia je jej druhým, prepracovaným, ako aj rozšíreným vydaním z roku 2015. V predhovoru autori uvádzajú, že na základe doterajších skúseností s využitím prvého vydania učebnice v didaktickom procese sa rozhodli pripraviť jej druhé vydanie, ktoré je výsledkom celkového prehodnotenia rozsahu, obsahu a spôsobu výkladu pertraktovanej matérie, sprevádzaného systematickým úsilím autorov vyhovieť požiadavkám aktuálne kladeným na vysokoškolské študijné materiály a priblížiť tak „slovenskú národnoštátoprávnu históriu “od najstarších čias do roku 1848 na jednej strane čo najstručnejšie a najprehľadnejšie a so zameraním len na podstatné fakty, na druhej strane však aj vyvážene a ucelene, a aj jednoduchým, jasným a (študentom) zrozumiteľným štýlom. Po oboznámení sa s recenzovanou učebnicou recenzent konštatuje, že v rozhodujúcej miere uvedené požiadavky spĺňa. Napriek tomu do nasledujúceho textu zahrnul niekoľko menších pripomienok či postrehov k učebnici, ktorými chce upozorniť na jej určité stránky, ktoré sú, podľa jeho názoru, problematické, pričom však by chcel zdôrazniť, že ďalej naznačené nedostatky učebnice nepovažuje za zásadné.

Klíčová slova: dějiny státu a práva - Slovensko