Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Myšlení v systému v krizi - právní nauka a sjednocování práva

Boente, Walter
  • Právník 8/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 663-672
  • Rubrika: Stati

Z hlediska německých právníků ohrožuje harmonizace evropského práva vysoce diferencovaný německý právní systém. Vnější systém německého práva je reflektován v jeho právním řádu, knihách, monografiích, článcích a dokonce v definicích jsou jeho soudržnost a souladnost považovány za charakteristické znaky vnitřního systému německého práva. Tento systém slouží jak interpretaci, tak na podporu rozvoje práva. Naproti tomu evropské zákonodárství je často chápáno jako nesouladná množina různorodých částí. V soutěži právních systémů nejsou němečtí právníci schopni chápat svůj systém jako ten lepší. Dokonce i dnes zůstávají kořeny právního systému, které jsou spíše nahodilé než logické, zatím nepoznány. (Příspěvek je přepracovaným textem přednášky prezentované dne 3. 12. 2015 na fóru Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Styl přednášky je zachován.)

Klíčová slova: bezrozpornost, myšlení v systému, soulad, systém práva, vliv evropského práva, vnější systém, vnitřní systém