Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Duchoňová Diana – Duchoň Michal. Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku. Bratislava: Pro Historia – Historický ústav SAV, 2014, 197 s.

Švecová, Adriana - Repková, Eva
  • Právník 8/2015
  • Ročník: 154
  • Strany: 690-693
  • Rubrika: Recenze

Štruktúra recenzovaného diela má systematický a logický charakter a z jeho obsahu badať dobrú základnú orientáciu autorov v oblasti trestného práva, čo spolu s dôkladným štúdiom objemného archívneho materiálu dovoľuje pozitívne hodnotenie uvedenej, obsahovo bohatej knižnej publikácie, vypĺňajúcej viaceré existujúce medzery dejín trestného práva na Slovensku. Autori vychádzajú mimo originárnych archívnych prameňov tiež z bohatej zahraničnej a cudzojazyčnej literatúry krajín strednej Európy (maďarské, rakúske, nemecké zdroje). Možno preto len privítať túto náročnú autorskú prácu, ktorá otvára množstvo zaujímavých, a do vzniku diela, nepreskúmaných prípadov novovekej histórie. Nech teda daná publikácia nájde uplatnenie na trhu myšlienok, o čom už na základe prečítaného vôbec autorky recenzie nepochybujú.

Klíčová slova: dějiny práva - Slovensko, dějiny práva - trestní právo, kriminalita