Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Machalová Tatiana – Večeřa Miloš – Harvánek Jaromír – Hlouch Lukáš – Sobotka Martin – Sobek Tomáš. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014, 336 s.

  • Právník 8/2015
  • Ročník: 154
  • Strany: 688-689
  • Rubrika: Recenze

Recenzent oceňuje snahu kolektivu brněnských autorů o zpracování reprezentativního průřezu touto oblastí a prohloubení některých jejích klíčových problémů, jejímž výsledkem je rozebíraná kolektivní monografie. Souhrnně je monografii z hlediska jejího tematického záběru bohužel nutno vytknout, že některým v rámci metodologie stěžejním a více než aktuálním tématům poskytuje jen okrajovou pozornost. Například judiciální testy nebo ekonomická analýza práva by si v tomto typu publikace jistě zasloužily samostatné kapitoly. K diskuzi jsou i poměrně velké rozdíly ve způsobu a hloubce zpracování jednotlivých textů: na jednu stranu je lze pozitivně hodnotit pro jejich stimulující pestrost a osobitost, na druhou stranu čtenář může váhat, zda by monografie, ač kolektivní, neměla mít přece jen o něco kompaktnější charakter. Také je překvapivé, že součástí tohoto díla není cizojazyčné resumé. Navzdory výše uvedeným drobným výtkám může být recenzovaná publikace pokládána za nesporně zajímavý a cenný příspěvek k současným úvahám o metodologii práva a právní vědy, zejména z důvodu, že otvírá mnoho témat, kterým doposud nebyl v našem odborném diskurzu věnován přiměřený prostor. Zároveň tak činí erudovaným a srozumitelným způsobem. Jedná se o práci, kterou je možno doporučit nejen čtenářům z řad odborné veřejnosti, ale i všem dalším příznivcům právní teorie a filosofie.

Klíčová slova: metodologie, právní myšlení