Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Štangová Věra: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu, Plzeň, Aleš Čeněk, 2010, 230 s.

Gregorová, Zdeňka
  • Právník 2/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 213-215
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná kniha není věnována pouze rovnému zacházení a zákazu diskriminace, jak její název napovídá, ale i dalším zásadám pracovního práva. Recenzentka na práci oceňuje šíři záběru a teoretickou fundovanost a spatřuje v ní zásadní přínos pro rozvoj vědy pracovního práva. K jejím přednostem patří, že autorka přesně definuje jednotlivé dílčí pojmy a s těmito vymezení v navazujících částech práce pracuje. Terminologické úsilí autorky knihy představuje podle recenzentky cenný přínos nejen pro teorii pracovního práva, nýbrž i pro právní teorii vůbec.

Klíčová slova: diskriminace v pracovním právu, rovné zacházení, zákaz diskriminace