Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Niekoľko poznámok k činnosti prokurátora v slovenskom trestnom konaní vo svetle zásady legality a zásady oportunity

Bystrík, Šramel
  • Právník 2/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 174-195
  • Rubrika: Příspěvky

Trestní řízení, slovenské nevyjímaje, je budováno na několika zásadách, v souladu s nimiž se utváří jeho podoba a základní rámec a od nich se odvozují jednotlivé trestněprávní instituty. O tom, jak se na Slovensku tyto zásady promítají do činnosti orgánů činných v trestním řízení, pojednává anotovaný článek, v němž se na problematiku nahlíží prizmatem uplatnění dvou z těchto zásad – zásady legality a zásady oportunity – v činnosti jednoho z uvedených orgánů, a to prokurátora, bez jehož podnětu, ať již ve formě obžaloby či návrhu na schválení dohody o vině a trestu, nemá soud možnost trestní řízení zahájit. Ze zásady legality prokurátorovi plyne základní povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dověděl; ta však v platné slovenské právní úpravě není absolutní, neboť zákon, jak informuje čtenáře autor článku, obsahuje řadu výjimek, jež mají uplatnění zásady limitovat. Slovenský zákonodárce si podle autora článku byl vědom, že důsledné uplatnění zásady legality by se mohlo dostávat do rozporu s účelem trestního řízení a absolutizaci při uplatňování zásady legality klade meze v podobě posílení zásady oportunity, umožňující prokurátorovi posuzovat, zda je prospěšné a nezbytné, aby trestný čin, o němž se dověděl, byl trestně stíhán a řešen v soudním řízení. Uplatnění této zásady v rozhodovací činnosti prokurátora v poslední době natolik nabylo na významu, že se nabízí otázka, nedochází-li k zneužívání jeho rozsáhlé diskreční pravomoci, přiznané mu trestním řádem. Zároveň vyvstává otázka, nakolik jsou efektivní vnitřní kontrolní mechanismy v rámci hierarchického uspořádání prokuratury, neboť ani tato kontrola nemusí být náležitá a nestranná. Autor čtenáři předestírá i další, navazující otázku či námět k přemýšlení, zda by nebylo vhodné posílit kontrolu rozhodnutí prokurátora např. prostřednictvím tzv. subsidiární žaloby, umožňující poškozenému iniciovat předběžné projednání či přezkoumání obžaloby podané prokurátorem.

Klíčová slova: prokurátor, přezkum rozhodnutí prokurátora - Slovensko, subsidiární žaloba, trestní řízení - Slovensko, trestný poriadok, zásada legality, zásada oportunity, zásady slovenského trestního řízení